Категория
Прочее
Тип
справочник
Страницы
10 стр.
Дата
07.09.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
901670.zip — 12.17 kb
  • programa-vstupnogo-viprobuvannja-na-navchannja-za-osvtno-profesjnoju-programoju-pdgotovki-_901670_1.doc — 62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


Затверджую
Перший проректор

_______________ В.Д. Карпуша

«____»_______________2011 р.


Програма
вступного випробування на навчання за освітньо-професійною
програмою підготовки магістрів
за спеціальністю 8.15010005 «Державна служба»
галузі знань 1501 «Державне управління»
з дисципліни «Основи економіки»

Суми 2011


1. Загальні положення

Фахові вступні випробування з дисципліни "Основи економіки" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010005 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" проводяться в формі іспиту.

На підготовку до відповіді на питання з дисципліни "Основи економіки" вступнику надається 30 хвилин, протягом яких він робить відповідні записи на зазначені в екзаменаційному білеті питання.


2. АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ», ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

2.1 Анотація дисципліни


Економічна теорія. Економічні категорії. Економічні закони. Економічна система, її складові. Фактори виробництва. Продуктивні сили. Виробничі відносини. Суспільне виробництво: стадії, структура, галузі. Суспільний продукт. Форми суспільного продукту. Типи, види і форми власності. Відносини власності в Україні. Форми господарювання: натуральне виробництво, товарне виробництво. Товар і його властивості. Споживча вартість товару. Вартість товару. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Величина вартості товару. Закон вартості. Походження і сутність грошей. Функції грошей. Грошова система. Кредитні, готівкові, безготівкові, електронні гроші. Закон грошового обігу. Ринок як форма організації суспільного виробництва. Поняття ринку. Ознаки сучасного ринку. Суб’єкти і об’єкти ринку. Види ринків. Функції ринку. Інфраструктура ринкового господарства. Типи і моделі ринкової економіки. Ціна: сутність, чинники, що впливають на формування ціни. Види цін. Ціноутворення в ринковій економіці. Закон попиту. Індивідуальний і ринковий попит. Закон пропозиції. Ринкова рівновага і ціна ринкової рівноваги. Порушення ринкової рівноваги та її наслідки. Зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукту. Еластичність попиту та пропозиції, чинники еластичності. Особливості дії закону попиту і закону пропозиції в умовах України. Конкуренція та її роль у ринковій економіці. Досконала і недосконала конкуренція. Монополістична конкуренція та олігополія. Методи конкурентної боротьби, антимонопольне регулювання. Необхідність обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в Україні. Підприємництво та підприємство в ринковій економіці. Сутність підприємництва та його ознаки. Підприємство – економічний суб’єкт ринкової системи. Функції та класифікація підприємств. Розподіл доходів у ринковій економіці. Природа доходів. Рента та різновиди земельної ренти, механізм утворення. Позичковий процент та прибуток. Сутність товару робоча сила та її вартість. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата та її функції. Форми оплати праці. Мінімальна, номінальна та реальна зарплата. Соціальний захист населення. Безробіття: сутність, причини, рівень, форми та наслідки безробіття, політика зайнятості. Основні макроекономічні показники розвитку країн. ВНП та ВВП - основні показники розвитку національної економіки. Методи розрахунку макроекономічних показників. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні. Інфляція, її причини, форми та соціально-економічні наслідки, антиінфляційна політика. Необхідність та суть державного регулювання економіки. Економічні функції держави. Методи державного впливу на економічний розвиток. Грошово-кредитне регулювання. Фіскальна та монетарна політика. Фінанси як економічна категорія, їх місце в системі економічних відносин суспільства. Функції фінансів та їх зміст. Фінанси і кредит. Специфіка кредиту як розподільчої категорії. Фінансові ресурси: сутність, склад і структура. Джерела фінансових ресурсів. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси. Фінансовий ринок. Формування та функціонування фінансового ринку в Україні. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансовий ринок України. Фінансова система України та принципи її побудови. Загальнодержавні фінанси, їх склад та призначення. Фінансова політика як складова частина економічної політики держави. Сутність та принципи фінансової політики. Фінансова політика підприємств. Функції органів законодавчої та виконавчої влади в управлінні фінансами. Фінансовий апарат та його ланки. Функції, права та обов'язки Міністерства фінансів і його органів. Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні підприємствами. Необхідність, завдання та принципи фінансового контролю. Види, форми та методи фінансового контролю. Аудит: сутність, принципи організації. Аудиторська діяльність в Україні. Державний бюджет України – основний фінансовий документ країни. Структура державного бюджету. Зведений, державний та місцеві бюджети. Державні позабюджетні та державні цільові фонди. Видатки бюджетів та їх класифікація. Державний дефіцит та державний борг. Зовнішня заборгованість України. Податки та їх види. Прямі та непрямі податки. Стимулююча та стримуюча податкова політика. Податкова система та її розвиток в Україні. Місцеві податки і збори. Доходи бюджетів від зовнішньоекономічної діяльності. Мито та митні збори. Залучення іноземних інвестицій в економіку України, захист іноземних інвесторів. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.


2.2 КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ», ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯВаше мнениеCAPTCHA