Категория
Прочее
Тип
справочник
Страницы
11 стр.
Дата
07.09.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
901474.zip — 14.07 kb
  • semenichenko-julja-kostjantinvna-analz-efektivnost-kreditnix-operacj-banku-dis-kand-ekon-n_901474_1.doc — 58.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Семениченко Юлія Костянтинівна. Аналіз ефективності кредитних операцій банку: дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т. - К., 2003.

Анотація до роботи:
Актуальність теми. Банківська система в кожній країні виступає як механізм балансування, який регулює проведення грошово-кредитної політики, зміни в економічній політиці, запобігає кризам. У сучасних умовах комерційні банки намагаються відшукати нові шляхи підвищення прибутковості діяльності. Це складне завдання для банків, тому що Національний банк України як орган нагляду ставить комерційні банки у жорсткі умови діяльності, яку постійно контролює. Контроль передбачає дотримання вимог щодо обов’язкового резервування, виконання економічних нормативів, зовнішній і внутрішній аудит.

Процеси формування грошово-кредитної політики держави зумовлюють складність механізмів функціонування ефективної банківської системи та визначення власної для кожного комерційного банку моделі розвитку. Суперечливість даних процесів обумовлюється відсутністю адекватної законодавчої і нормативної бази, яка б регулювала діяльність банків, не обмежуючи до мінімуму коло їх повноважень. Основною проблемою є вибір і реалізація в банках ефективної кредитної політики, яка б поєднувала елементи оптимальної відсоткової політики, політики управління кредитними ризиками і політики раціонального використання залучених коштів.

За умов високої конкуренції та нестабільності фінансових ринків проблеми аналізу та об’єктивної оцінки діяльності кредитних установ стають усе актуальнішими. Одна з проблем функціонування банківської сфери України полягає в недостатньому рівні застосування методики комплексного аналізу ефективності діяльності, зокрема методики аналізу доходності та прибутковості основних операцій банку – кредитних. Це обумовлює потребу розроблення і використання нових методик аналізу, побудованих на синтезі методик аналізу діяльності зарубіжних банків, у тому числі встановлення рейтингу банку, використання статистичних методів аналізу і прогнозування. Поєднання цих інструментів, створення нових, досконаліших деталізованих форм подання інформації про фінансові результати в банках дозволить отримати ефективний та дієвий механізм прибуткового вкладення кредитних ресурсів і оцінки впливу цих коштів на економіку господарюючих суб’єктів.

Дослідженню теоретичних проблем економічного аналізу та бухгалтерського обліку, прикладним аспектам аналізу господарської діяльності підприємств, діяльності комерційних банків присвячені праці вітчизняних і зарубіжних учених: М.І. Баканова, С.Б. Барнгольц, Ж.-К. Фігуру, В.О. Мец, Є.В. Мниха, В.М. Івахненка, Б. Едвардса, І.І. Каракоза, В.В. Ковальова, Н.П. Кондракова, С.І. Кумок, П.С. Роуза, П.І. Савичева, В.К. Савчука, В.І. Самборського, Дж.Ф. Сінкі - мл., Д. Стоуна, Р. Томаса, С.К. Татура, М.К. Фішера, К. Хітчинга, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета, О.Б. Ширинської, С.І. Шкарабана. Проблеми теорії та практики аналізу доходності і прибутковості банківських операцій, економіко-правових аспектів кредитних відносин досліджували українські вчені - А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, А.М. Мороз, І.М. Парасій – Вергуненко, Л.О. Примостка, М.І.Савлук, В.Т. Сусіденко, В.М.Суторміна, Р.І. Тиркало, В.М.Федосов, З.І. Щибиволок, В.Г.Швець, В.А. Ющенко, російські - Л.Г. Батракова, В.В. Іванов, О.І. Лаврушин, В.С. Львов, Ю.С. Масленченков, Г.С. Панова, Н.Е. Соколінська, В.Черкасов.

Проте проблема комплексного дослідження теоретичних та практичних засад аналізу ефективності у вітчизняній теорії аналізу залишається недостатньо розробленою. Бракує фундаментальних наукових праць, в яких би комплексно розглядалися всі складові процесу ефективного управління банком – аналіз ризиків, аналіз структури кредитного портфеля і доходів від кредитів, а також прогноз прибутковості банку на майбутні періоди. Немає також праць, присвячених формуванню адекватного сучасним вимогам аналітичного інструментарію з урахуванням специфіки роботи вітчизняних банків. Актуальність викладених аспектів та недостатній рівень дослідження теоретичних і методичних проблем аналізу ефективності кредитних операцій комерційних банків у сучасних економічних умовах обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національнихВаше мнениеCAPTCHA