Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
84 стр.
Дата
09.07.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
755345.zip — 386.88 kb
  • analz-fnansovogo-stanu-umg-prikarpattransgaz_755345_1.doc — 38.5 Kb
  • analz-fnansovogo-stanu-umg-prikarpattransgaz_755345_2.doc — 173.5 Kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Файл 1
РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕФЕРАТОВ (С) 1996. ДАННАЯ РАБОТА ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ, СОЗДАННОЙ СЕРВЕРОМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА - HTTP://WWW.STUDENTS.RU .
ДОДАТКИ.
Додаток А Код платника в ДПА _____
до наказу Міністерства фінансів України від 10 лютого 1997р. №30
Затверджено Мінфіном України за погодженням з Мінстатом України для квартальної звітності 1996р.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 1 __січня__ 1999 р.
Коди
Форма №1 заДКУД
1801001
Дата ( рік, місяць, число )
01
Підприємтсво_____________________________за ЄДРПОУ
Територія___________________________________за СПАТО
Форма власності______________________________заКФВ
Орган державного управління_______________за СПОДУ
Галузь ( вид діяльності)________________________за ЗКНГ
Кількість підприємств_________________________________
Одиниця виміру: тис. грн._____________Контрольна сума
Адреса__________________________________________________
Дата висилання
Дата одержання
Строк подання
Актив
Код рядка
На початок року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І.Основні засоби та інші позаоборотні активи
Основні засоби:
Залишкова вартість ;
010
1426664
1383223.9
Знос*(02)
011
979513.2
1061747.7
Первісна вартість* (01)
012
2406177.2
2444971.6
Нематеріальні активи: залишкова вартість
020
35.5
знос*(02)
021
первісна вартість* (01)
022
35.5
Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)
030
80907.2
96450.2
Устаткування (07)
035
1446.4
23746.5
Довгострокові фінансові вкладення (58)
040
193.9
562.3
Розрахунки з учасниками (75)
050
13.4
Майно в оренді (11)
055
Інші позаоборотні активи
060
Всього по розділу 1
070
1509211.5
1504031.8
II. Запаси і затрати
Виробничі запаси (05,06,08,10)
080
12766.9
23752.6
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)
090
101
105.3
Малоцінні і швидкозношувані предмети:
Залишкова вартість
100
1912.9
3750.5
Знос*(13)
101
554.6
1183.1
Первісна вартість * (12)
102
2467.5
4933.6
Незавершене виробництво (03,20,21,23,29, ЗО,
110
8650
36,43,44)
Витрати майбутніх періодів (31)
120
0.9
7.7
Готова продукція (40)
130
2.2
2.3
Товари:
Купівельна вартість (41)
140
37803.3
35484.5
Торгова націнка * (42)
141
116.5
261.6
Продажна вартість * (41)
142
37919.8
35746.1
Всього по розділу II
150
61237.2
69358.5
ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи
Товари відвантажені:
строк сплати яких не настав (45)
160
261111.8
186611.3
не сплачені в строк(45)
165
Розрахунки з дебіторами:
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76)
170
868.9
130571.6
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62,76)
180
614.8
1689.7
по векселях одержаних (59)
190
з бюджетом (68)
200
10187.3
9524.9
з персоналом за іншими операціями (73)
210
120.6
278.6
по авансах виданих (61)
220
3951.6
20513.6
з дочірніми підприємствами (78)
230
339.5
з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)1
240
258320.9
70485.9
Короткострокові фінансові вкладення (58)
250
Грошові кошти:
Каса(50)
260
2.5
3.5
Розрахунковий рахунок (51)
270
290
388.2
Валютний рахунок (52)
280
122.9
458.4
Інші грошові кошти (54,55,56)
290
25
91.9
Використання позикових коштів (82)
300
Інші оборотні активи
310
6.7
9.4
Всього по розділу III
320
535623
435122.1
Баланс ( сума рядків 070, 150, 320 )
330
2106071.7
2008512.4
Пасив
Код рядка
На початок року
На кінець зв-ного періоду
1
2
3
4
І Джерела власних та прирівняних до них коштів
Статутний фонд (капітал) (85)
400
1182.5
1182.5
Додатковий капітал (88)
405
1482238.2
1471105.2
Резервний фонд (88)
410

Фінансування капітальних вкладень (93,94)
420
Розрахунки за майно (76)
425
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)
430
36713.2
11202.6
Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)
440
Розрахунки з учасниками (75)
450
45011.9
Доходи майбутніх періодів (83)
455
Резерви наступних витрат і платежів (89)
460
Реструктуризований борг (60)
465
Нерозподілений прибуток минулих років (98)
470
86118
89952.7
Заборгованість за майно в оренді (99)
475
Прибуток: нерозподілений звітного року (80)
480
125759.5
використаний > звітному році* (8 1 )
481
230000.2
звітного року* (80)
482
355760.2
Збитки: минулих років (98)
485
звітного року (80)
490
Всього по розділу І
495**
1606251.9
1771105.9
ІІ. Довгострокові пасиви
Кредити банків (90)
500
Позикові кошти (95)
510
Інші довгострокові пасиви
520
Всього по розділу II
530
6017.2
4504.9
III Розрахунки та інші короткострокові пасиви
Кредити банків (90)
600
470
600
Позикові кошти (95)
610
Кредити та позики, що не погашені в строк
620
Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60,76)
630
199578.6
17610.3
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60,76)
640
12329.2
102756.9
по векселях виданих (66)
650
по авансах одержаних (61) '
660
77.1
2.0
з бюджетам (68)
670
27283.4
38686.5
по позабюджетних платежах (65)
680
1969.4
2611.1
по страхуванню (69)
690
629.2
926
по оплаті праці (70)
700
1239.3
2003.6
з дочірніми підприємствами (78)
710
63208
з іншими кредиторами (71,76)
720
192918
26731.4
Позики для працівників (97)
730
Інші короткострокові пасиви
740
120.6
278.6
Всього по розділу III
750
499819.8
192394.6
Баланс (сума рядків 495,530,750)
760
2106071.7
2008512.4
* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять
** Підсумок розділу 1 пасиву балансу визначається як сума показників усіх статей цього розділу зменшена на показники статей " Збитки звітного та минулих років
Код платника в ДПА _____
до наказу Міністерства фінансів України від 10 лютого 1997р. №30
Затверджено Мінфіном України за погодженням з Мінстатом України для квартальної звітності 1996р.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 1 __січня__ 2000 р.
Коди
Форма №1 заДКУД
1801001
Дата ( рік, місяць, число )
01
Підприємтсво_____________________________за ЄДРПОУ
Територія___________________________________за СПАТО
Форма власності______________________________заКФВ
Орган державного управління_______________за СПОДУ
Галузь ( вид діяльності)________________________за ЗКНГ
Кількість підприємств_________________________________
Одиниця виміру: тис. грн._____________Контрольна сума
Адреса__________________________________________________
Дата висилання
Дата одержання
Строк подання
Актив
Код рядка
На початок року
На кінець звітного
періоду
1
2
3
4
І.Основні засоби та інші позаоборотні активи
Основні засоби:
Залишкова вартість ;
010
1383223.9
1386030.7
Знос*(02)
011
1061747.7
1106110.7
Первісна вартість* (01)
012
2444971.6
2492141 .4
Нематеріальні активи: залишкова вартість
020
35.5
31.6
знос*(02)
021
12.5
первісна вартість* (01)
022
35.5
44.1
Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)
030
96450.2
134375
Устаткування (07)
035
23746.5
43375.6
Довгострокові фінансові вкладення (58)
040
562.3
639.1
Розрахунки з учасниками (75)
050
13.4
Майно в оренді (11)
055
Інші позаоборотні активи
060
Всього по розділу 1
070
1504031.8
1564452.1
І. Запаси і затрати
Виробничі запаси (05,06,08,10)
080
23752.6
53484.1
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)
090
105.3
136.2
Малоцінні і швидкозношувані предмети: '
Залишкова вартість
100
3750.5
3229.2
Знос *(13)
101
1183.1
3221.6
Первісна вартість * (12)
102
4933.6
6450.8
Незавершене виробництво (03,20,21,23,29, ЗО, 36,43,44)
110
6255.6
4286.8
Витрати майбутніх періодів (31)
120
7.7
10.3
Готова продукція (40)
130
2.3
2.3
Товари:
Купівельна вартість (41)
140
35484.5
33457.1
Торгова націнка * (42)
141
261.6
116.7
Продажна вартість * (41 )
142
35746.1
33573.8
Всього по розділу II
150
69358.5
94606.6
[II Грошові кошти, розрахунки та інші активи
Товари відвантажені:
строк сплати яких не настав (45)
160
186611.3
88810.3
не сплачені в строк(45)
165
Розрахунки з дебіторами:
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76)
170
130571.6
433388.1
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62,76)
180
1689.7
19793.1
по векселях одержаних (59)
190
17236.7
з бюджетом (68)
200
9524.9
21.1
з персоналом за іншими операціями (73)
210
278.6
428.6
по авансах виданих (61)
220
20513.6
10027.6
з дочірніми підприємствами (78)
230
339.5
28519.5
з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)1
240
70485.9
38969.8
Короткострокові фінансові вкладення (58)
250
Грошові кошти:
Каса(50)
260
3.5
2.4
Розрахунковий рахунок (51 )
270
388.2
352.3
Валютний рахунок (52)
280
458.4
460
Інші грошові кошти (54,55,56)
290
91.9
41.2
Використання позикових коштів (82)
300
Інші оборотні активи
310
9.4
13.9
Всього по розділу III
320
435122.1
646244.4
Баланс ( сума рядків 070, 150, 320 )
330
2008512.4
2305302.5
Пасив
Код рядка
На початок року
На кінець зв-ного періоду
1
2
3
4
І Джерела власних та прирівняних до них коштів
Статутний фонд (капітал) (85)
400
1182.5
1182.5
Додатковий капітал (88)
405
1471105.2
1511785.1
Резервний фонд (88)
410
Фінансування капітальних вкладень (93,94)
420
Розрахунки за майно (76)
425
83105.9
159286.4
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)
430
11202.6
10720.2
Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)
440
Розрахунки з учасниками (75)
450
45011.9
191067.4
Доходи майбутніх періодів (83)
455
Резерви наступних витрат і платежів (89)
460
Реструктуризований борг (60)
465
Нерозподілений прибуток минулих років (98)
470
89952.7
Заборгованість за майно в оренді (99)
475
Прибуток: нерозподілений звітного року (80)
480
125759.5
5137.8
використаний у звітному році* (81)
481
230000.2
звітного року* (80)
482
355760.2
Збитки: минулих років (98)
485
звітного року (80)
490
Всього по розділу І
495**
1771105.9
1868459.2
II Довгострокові пасиви
.
Кредити банків (90)
500
Позикові кошти (95)
510
Інші довгострокові пасиви
520
Всього по розділу II
530
4504.9
40433.9
III Розрахунки та інші короткострокові пасиви
Кредити банків (90)
600
600
1800
Позикові кошти (95)
610
Кредити та позики, що не погашені в строк
620
Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60,76)
630
17610.3
34818.8
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60,76)
640
102756.9
281783
по векселях виданих (66)
650
5955.2
по авансах одержаних (61) '
660
2.0
3825.4
з бюджетам (68)
670
38686.5
48284.3
по позабюджетних платежах (65)
680
2611.1
9173.4
по страхуванню (69)
690
926
1830.7
по оплаті праці (70)
700
2003.6
3480
з дочірніми підприємствами (78)
710
з іншими кредиторами (71 ,76)
720
26731.4
5029.7
Позики для працівників (97)
730
Інші короткострокові пасиви
740
278.6
428.6
Всього по розділу III
750
192394.6
396409.4
Баланс (сума рядків 495,530,750)
760
2008512.4
2305302.5
* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять
** Підсумок розділу 1 пасиву балансу визначається як сума показників усіх статей цього розділу зменшена на показники статей " Збитки звітного та минулих років
Додаток Б
Звіт про фінансові результати та їх використання за 1998 рік
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника
Код рядка
Прибутки
Збитки
1
2
3
4
Виручка (валовий дохід) від реалізації продукції
010
970496,4
Державне регулювання цін
011
Податок на додану вартість
015
13533,8
Акцизний збір
020
025
Затрати на виробництво реалізованої продукції
040
582085,4
Результат від реалізації
050
348473,4
Результат від іншої реалізації:
060
293,2
662,2
в т.ч. від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей
061
від здачі окремого майна в оренду
062
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій
070
9105,4
1485,2
V т.ч. по дохідних активах
071
штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій
072
Всього прибутків і збитків
080
357907,6
2147,4
Балансовий прибуток, або збиток
090
355760,2
Податок на прибуток
105
113997,8
Інше використання прибутку
ПО
116002,9
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року
120
125759,5
2.ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Найменування напрямків
Код рядка
На кінець звітного періоду
Платежі до бюджету
200
114475,4
Відрахування в резервний (страховий) фонд
210
Використано на:
виробничий розвиток
220
83190,3
соціальний розвиток
230
4417,8
заохочування
240
7011,3
дивіденди
245
вилучення виручки
250
інші цілі
260
20905,9
3. ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ
Найменування показника
Код рядка
Підлягає розрахунку
Фактично внесений
Акцизний збір
300
Плата за землю
305
Податок на прибуток (доход)
310
Відрахування на ГРР
320
Орендна плата
325
Плата за використання природних ресурсів
330
Плата за забруднення навколишнього природного середовища
335
Плата за ВОДУ
340
Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
345
1723,6
1616,9
1
2
3
4
Прибутковий податок з громадян
350
Різниця в ціні на газ
355
Податок ПДВ: з реалізації
360
17532,8
25553,6
з імпорту
365
Податок з власників транспортних засобів
370
Рентні платежі
375
25344,3
35278,7
Місцеві податки і збори
380
Ресурсні платежі
385
2990,3
3881,7
Інші податки і платежі
390
129923,4
99118
Економічні санкції
395
У т.ч. плата за забруднення навколишнього природного середовища понад ліміти
396
Довідково: відстрочені і розстрочені платежі
400
4. ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПІЛЬГ НА ПОДАТОК 3 ПРИБУТКУ
Найменування показника
Код рядка
Фактично за звітний період
На придбання спецобладнання та устаткування для забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп
500
На утримання об'єктів соц-культ. призначення
510
На реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів
520
На соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих інвалідів
530
На благодійні цілі
540
5. ПІЛЬГОВИЙ ПРИБУТОК
Вид прибутку
Код
Сума
600
610
620
630
Звіт про фінансові результати та їх використання за 1999 рік
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника
Код рядка
Прибутки
Збитки
1
2
3
4
Виручка (валовий дохід) від реалізації продукції
010
815242,3
Державне регулювання цін
011
Податок на додану вартість
015
29993,4
Акцизний збір
020
025
Затрати на виробництво реалізованої продукції
040
572705,7
Результат від реалізації
050
202422,7
Результат від іншої реалізації:
060
376,1
1697,5
в т.ч. від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей
061
від здачі окремого майна в оренду
062
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій
070
4208,3
798,6
у т.ч. по дохідних активах
071
штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій
072
Всього прибутків і збитків
080
207016,1
2496,1
Балансовий прибуток, або збиток
090
204520
Податок на прибуток
105
63545,5
Інше використання прибутку
ПО
135836,7
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року
120
5137,8
2.ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Найменування напрямків
Код рядка
На кінець звітного періоду
Платежі до бюджету
200
63614,7
Відрахування в резервний (страховий) фонд
210
Використано на:
виробничий розвиток
220
103797,7
соціальний розвиток
230
10044
заохочування
240
8659,3
дивіденди
245
вилучення виручки
250
інші цілі
260
13266,5
3. ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ
Найменування показника
Код рядка
Підлягає розрахунку
Фактично внесений
Акцизний збір
300
Плата за землю
305
Податок на прибуток (доход)
310
Відрахування на ГРР
320
Орендна плата
325
Плата за використання природних ресурсів
330
Плата за забруднення навколишнього природного середовища
335
Плата за ВОДУ
340
Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
345
1395,4
1449,8
1
2
3
4
Прибутковий податок з громадян
350
Різниця в ціні на газ
355
Податок ПДВ: з реалізації
360
27469,5
4671,1
з імпорту
365
Податок з власників транспортних засобів
370
Рентні платежі
375
9980,6
4581,6
Місцеві податки і збори
380
Ресурсні платежі
385
3304,8
471,1
Інші податки і платежі
390
82046
93921,1
Економічні санкції
395
У т.ч. плата за забруднення навколишнього природного середовища понад ліміти
396
Довідково: відстрочені і розстрочені платежі
400
4. ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПІЛЬГ НА ПОДАТОК 3 ПРИБУТКУ
Найменування показника
Код рядка
Фактично за звітний період
На придбання спецобладнання та устаткування для забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп
500
На утримання об'єктів соц-культ. призначення
510
На реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів
520
На соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих інвалідів
530
На благодійні цілі
540
5. ПІЛЬГОВИЙ ПРИБУТОК
Вид прибутку
Код
Сума
600
610
'
620
630Ваше мнениеCAPTCHA