Категория
Социология
Тип
реферат
Страницы
9 стр.
Дата
22.08.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
71598.zip — 28.17 kb
  • socologchna-dumka-na-ukran-knec-xx-poch-xx_71598_1.rtf — 153 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

, як з алхўмўчних пошукўв формувалася наука хўмўя,
так ў з протосоцўологўчного знання (але не лише з нього) йшло станов лення соцўологў∙'95.
- перўод академўчно∙'95 соцўологў∙'95 включаї етапи класично∙'95 соцўологў∙'95
(вўд О.Конта до кўнця ХIХ ст.), ∙'95∙'95 ўнституцўалўзацўїю як визнано∙'95 нау ково∙'95 дисциплўни (кўнець ХIХ ст. - 20-тў роки ХХ ст.) ў етап ново∙'95 та
сучасно∙'95 соцўологў∙'95 (з 20-х рокўв ХХ ст.), пов'язаний з формуванням су часних соцўологўчних концепцўй, виробленням нових принципўв ў методўв
аналўзу, переходом до глобального бачення соцўологўчних проблем сучас ного суспўльства, спробами створення загальносоцўологўчно∙'95 теорў∙'95 з
глибокою спецўалўзацўїю системи сучасного соцўологўчного знання.
Перўодизацўя ўсторў∙'95 соцўологўчно∙'95 думки маї вўдносний характер,
оскўльки вона залежить вўд багатьох параметрўв (принципўв аналўзу,
рўвнўв узагальнення, просторових ў хронологўчних факторўв та ўн.).
В цўй роботў показано перўод становлення академўчно∙'95 соцўологў∙'95
на
основў праць вўдомих дўячўв укра∙'95нсько∙'95 лўтератури, науки, культури.
5;1
- 5
ГЛАВА I
Для ХIХ ст. характерне пожвавлення ўнтересу до вивчення народного
життя й побуту у рўзних кра∙'95нах. В Укра∙'95нў для цього не було нў науко вого досвўду, нў матерўальних можливостей, та й ўмперўя не була
зацўкавленою. Проте етнографўчнў й деякў дослўдження соцўально-стру ктурних явищ завдяки ентузўазму та власнўй ўнўцўативў дослўдникўв роз вивалися. Особливо ўнтенсивно йшло нагромадження матерўалўв про госпо дарство, торгўвлю, побут ў звича∙'95 народу. Майже в усўх регўонах Укра∙'95ни
в цей час вўдбувалося збирання етнографўчних матерўалўв ў рўзних фанрўвВаше мнениеCAPTCHA