Категория
Прочее
Тип
автореферат
Страницы
40 стр.
Дата
28.05.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
634966.zip — 36.47 kb
  • a-ju-rol-gazeti-bukovina-v-zagalnoukranskomu-lteraturnomu-proces-kncja-xx-pochatku-xx-stol_634966_1.doc — 143.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работыГречанюк А.Ю. Роль газети “Буковина” в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття
(автореферат на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук)
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Українська преса кінця ХІХ – початку ХХ століття відіграла значну роль у розвитку національної літератури. На Наддніпрянщині, де російським царатом були натхненні драконовські цензурні вимоги до української літератури, а письменники позбавлені можливості друкуватися, фактично лише нечисленні періодичні друковані видання сприяли розвиткові літератури. В умовах Австро-Угорщини тиск на українську друковану продукцію був значно меншим і тому, логічно, саме Галичина, а за нею і Буковина стали центром української видавничої справи, основним завданням якої була підтримка літератури, її утвердження на європейських позиціях. Значною мірою цьому процесові сприяв часопис “Буковина”. Проте його роль у цьому загальнонаціональному культурно-естетичному процесі належним чином не з’ясована і донині. Щоправда, історичний і суспільно-політичний аспекти цієї проблеми розглянуті досить повно в окремих наукових працях, з-поміж яких у першу чергу треба назвати монографію М.Романюка, спільне дослідження М.Романюка та М.Галушка, а відтак статтю О.Масана, окремі фрагменти книги О.Добржанського та ін.
Загальнокультурна і суспільна функції газети певною мірою розглянуті в розвідці-нарисі Г.Піддубного “Преса на Буковині: Матеріали до історії української преси”, частково цю проблему заторкнуто в монографії О.Дея “Українська революційно-демократична журналістика”, в посібнику П.Федченка “Матеріали з історії української журналістики”, колективній праці “Історія української дожовтневої журналістики”, “Нарисі з історії української журналістики” В.Дмитрука та в праці В.Яременка “Деякі особливості журналістського процесу на Україні в дорадянський період і проблеми його вивчення”.
Дещо ширше буковинську періодику представлено у закордонних виданнях, зокрема в книзі за редакцією Д.Квітковського, Т.Бриндзана та А.Жуковського “Буковина – її минуле і сучасне” в IV розділі (“Українська преса і періодичні видання на Буковині”). В іншій праці – “Історія української преси” А.Животка – подано сконденсовану інформацію про низку окремих періодичних видань Чернівців та реґіону.
Питання висвітлення літератури на сторінках “Буковини” досліджувалися, як правило, однобоко. Це були принагідні статті, що стосувалися розвитку певних жанрів літератури, вивчення й популяризації окремих творчих постатей, що почали свою діяльність на сторінках буковинської періодики. Серед дослідників літературно-художнього процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. та його відображення на сторінках часопису поважне місце належить Ф.Погребенникові, а також Г.Сінченкові, М.Юрійчукові, О.Романцеві, Б.Мельничукові та ін.
Відзначимо, що більшість науковців зверталися до об’єкта дослідження опосередковано, через призму діяльності на сторінках газети окремих діячів української літератури.
Часопис протягом 1885 – 1910 років оприлюднював твори відомих на той час письменників, що сприяло піднесенню “Буковини” до рівня загальноукраїнського періодичного органу. Саме він став основою для входження у велику літературу цілої плеяди визначних поетів, прозаїків, літературних критиків, з-поміж яких першочергову значимість мають Марко Черемшина, О. Маковей, О.Кобилянська, Л.Турбацький, О.Луцький та інші менш відомі, чи й несправедливо призабуті майстри слова (Т.Галіп, І.Синюк, С.Яричевський, Іван Діброва, І.Дощівник та ін.).
Звернення до з’ясування ролі часопису “Буковина” (1885 – 1910) в українському літературному процесі цього часу зумовлене недостатністю наукового висвітлення цієї проблеми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною наукової тематики кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: “Жанри, актуальні питання української літератури ХІХ – ХХ століття і літературний та фольклорний процес на Буковині” (номер державної реєстрації 0199U001883).Ваше мнениеCAPTCHA