Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
15 стр.
Дата
03.05.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
489763.zip — 7.39 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Latvijas Universit?tes

Ekonomikas un vad?bas fakult?te

Finansu un kred?ta katedra

Refer?ts

Naudas un banku sist?ma

Centr?l? Banka

R?ga 1998SATURS

Ievads 3

1. Banku sist?mas elementi un to anal?ze 4

1.1 Centr?l? banka 4

1.2 Komercbankas 5

1.3 Speci?l?s un invest?ciju bankas un p?r?j?s kred?tiest?des 6

2. Latvijas banka 7

2.1 Latvijas Bankas v?sture 7

2.2 Latvijas bankas strukt?ra 8

Secin?jumi un priek?likumi 10

Izmantot?s literat?ras saraksts 11

Pielikums 12

IevadsCentr?lai bankai valst? ir noz?m?g?k? vieta banku sist?m?. Centr?l? banka
ir galvenais posms banku sist?m?, un t? ar da??du monet?ro politiku
instrumentiem regul? naudas apgroz?bu valst?.

P?c neatkar?bas atg??anas 1991. gad? Latvij? tika uzs?ktas reformas, lai
valst? izveidotu tirgus ekonomiku. Stabiliz?cijas un struktur?lo reformu
programmas ietv?ra strauju cenu liberaliz?ciju, subs?diju atcel?anu,
finansu discipl?nas pastiprin??anu un liber?las tirdzniec?bas un maks?jumu
sist?mas izveido?anu. Jau pa?os reformu procesa pirms?kumos Latvij? tika
ieviesta nacion?l? val?ta, t?d?j?di Latvijas Bankai radot iesp?ju ?stenot
neatkar?gu monet?ro politiku. Latvijas Bankai ir nacion?l?s val?tas
emisijas monopolties?bas. Veidojot un ?stenojot monet?ro politiku, Latvijas

Banka ir juridiski un faktiski neatkar?ga.

1997. gad? bankas sagatavoja finansu p?rskatus saska?? ar Starptautiskajiem
gr?matved?bas standartiem un tos p?rbaud?ja starptautiskas auditorfirmas.

1997. gad? banku sektora kop?jais kapit?ls un rezerves palielin?j?s par

21%, kop?jie akt?vi - par 17% un noguld?jumi - par 28%.Ваше мнениеCAPTCHA