Категория
Медицина
Тип
автореферат
Страницы
9 стр.
Дата
01.04.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
113846.zip — 34.42 kb
  • vpliv-gpoksichnogo-trenuvannja-na-morfofunkconalnu-adaptacju-kori-velikix-pvkul-golovnogo-_113846_1.rtf — 291.08 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерство охорони здоров’ я України
Харківський на ціональний медичний університет
Панкратьєв Микола Олександрович
УДК 616.831.3:616.127-005.8
Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда (експеримент а льне д
о слідження)
14.03.04 – патологічна фізіологія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата м е
дичних наук
Харків– 2008
Дисертацією є
рукопис.
Робота виконана в Луганському національному
педагогічному уніве р
ситеті
імені
Тараса Шевченка МОН України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор
Виноградов Ол е
ксандр Анатолійович , Луганський національний педагогічний уніве
р ситет імені Тараса Шевченка МОН України, завідувач кафедри анатомії, ф
і зіології людини та тварин.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, старший науковий співроб
і тник
Коляда Тетяна Іванівна, Державна установа “Інст и
тут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова АМН України”, завідувач лабораторії кліні ч
но ї імунології та алергології, м. Харків;
доктор медичних наук, професор Казімірко Ніла Казімірівна, Луганс
ь кий державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри пат
о логічної фізіології.
Захист відбудеться 14.02. 2008 р.
об 11.00 годині на засіданні спеціал
і зованої вченої ради Д
64.600.03 при Харківському національному медичному уніве
р ситеті (61022, м. Харків, проспект Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського націон
а льного медичного
університету (61022,Ваше мнениеCAPTCHA