Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
курсовая работа
Страницы
122 стр.
Дата
16.06.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
669269.zip — 517.28 kb
  • metodika-zagalno-ocnki-stanu-pdprimstv-na-rinku-za-danimi-fnanansovo-zvtnost_669269_1.doc — 876 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Курсова робота
з дисципліни "Бухгалтерський облік"
на тему: Методика загальної оцінки (визначення
рейтингу) стану підприємств на ринку за
даними фінансової звітності
Київ – 2000
Зміст

Вступ 3
1. Мета та склад фінансової звітності 5
2. Призначення балансу та його структура 12
2.1 Актив балансу. Визначення, оцінка та класифікація активів 12
2.2 Пасив балансу. Загальна характеристика. 16
3. Звіт про фінансові результати 19
4. Звіт про рух грошових коштів 25
5. Звіт про власний капітал 31
6. Примітки до фінансових звітів 33
7. Порівняльна комплексна рейтингова оцінка підприємств 39
Висновки 47
Список використаної літератури 49
Додаток 1. Форма Балансу 50
Додаток 2. Форма Звіту про фінансові результати 52
Додаток 3. Форма Звіту про рух грошових коштів 54
Додаток 4. Форма Звіту про власний капітал 56

Вступ


Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки потрібно,
щоб учасники, які приймають рішення, мали правдиву та об’єктивну інформацію
про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи – прибутки, доходи
чи збитки, про особливості їх досягнення (на підставі попередніх даних) як на
своєму підприємстві, так і у партнерів. Таку інформацію надає система
бухгалтерського обліку та звітності. Чітко налагоджений бухгалтерський облік
своєчасно забезпечує потреби управління необхідною та вірогідною інформацією
для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обгрунтування
відповідних управлінських рішень.
Фінансова звітність – це найоб’єктивніше джерело відомостей про діяльність
підприємства. Вона є основою для фінансового аналізу, основною метою якого є
вивчення та визначення фінансового стану підприємства – важливішої
характеристики фінансової діяльності підприємства. Фінансовий стан визначає
конкурентоспроможність учасника економічних відносин, виступає гарантом
ефективної реалізації економічних інтересів як підприємства, так і його
партнерів.
Майже усі користувачі фінансових звітів підприємств використовують їх для
подальшого застосування до них методів фінансового аналізу з метою прийняття
рішень по оптимізації своїх інтересів, прогнозування майбутнього стану,
доходів, напрямів діяльності. Тому неможливо переоцінити значення повної та
достовірної інформації про фінансовий стан та результа­ти діяльності
підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем.
Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства
повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і
нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Тому закономірно
виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації у рамках галузі,
регіону, всієї економічної системи країни.
Процес такої уніфікації - стандартизації бухгалтерського обліку – розпочався
в Україні. На сучасному етапі розвитку бухгалтерської системи України
переломним, принципово важливим стало реформування бухгалтерського обліку на
засадах міжнародної гармонізації та стандартизації. Ме­тодологічною Радою з
питань бухгалтерського обліку розроблено ряд проектів національних стандартів
бухгалтерського обліку, що відповідають Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку (надалі МСБО). У подальшому ці стандарти лягли в
основу при підготовці та затвердженні Міністерством фінансів України Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, які є ключовими для складання фінансової
звітності відкритими акціонерними товариствами та іншими учасниками фондового
ринку. Фінансова звітність за МСБО запроваджена з 1 січня 1998 року у
банківській системі України, з 1 січня 2000 року – у всій економічній
системі.
Введення нового плану рахунків, приведення форм бухгалтерської звітності у
відповідність до вимог міжнародних стандартів викликали необхідність
використання і нової методики фінансового аналізу, яка відповідала б умовам
ринкової економіки. Така методика потрібна для обгрунтованого вибору ділового
партнера, визначення ступеню фінансової стійкості підприємства, оцінки
ефективності підприємницької діяльності.
В даній роботі висвітлюються мета та склад нової фінансової звітності, а
також один з напрямів її практичного використання – сучасна загальна оцінка
стану підприємства на ринку.

1. Мета та склад фінансової звітності
Ваше мнениеCAPTCHA