Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
27 стр.
Дата
01.05.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
483821.zip — 12.45 kb
  • parex-bankas-darbobas-raksturojums-un-pakalpojumu-analoze_483821_1.html — 35.41 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Latvijas Lauksaimniec?bas Universit?te

Ekonomikas fakult?te

Gr?matved?bas un finansu katedra

In?ra R?vi?a

Refer?ts FINAS?S UN KRED?T?

A/S «PAREX BANKA» DARB?BAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANAL?ZE

Darba autors In?ra R?vi?a

Ekonomikas fakult?tes Nepilna laika studiju Gr?matved?bas un finansu specialit?tes 2.kursa studente matrikulas № 0138464

Darba vad?t?js pasniedz?ja

M?r?te Lazdi?a

J?KABPILS, 2002

Saturs

IEVADS 3

1. PAREKSS BANKAS PIED?V?TIE PAKALPOJUMI 5

1.1 Kartes 5

1.2 Komun?lie un abonentu maks?jumi 6

2. KRED?TI A/S «PAREX BANKA» 7

2.1 Kred?ts, t? b?t?ba, formas, veidi 7

2.1.1 Kred?ti uz??mumiem 8

2.1.2 Kred?ti priv?tperson?m 8

2.1.3 L?zings automa??nu un citu transportl?dzek?u ieg?dei 9

2.1.4 ?tr?kais hipokred?ts priv?tperson?m 9

3. A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRG? 10

4. KRED?TS A/S «LATVIJAS KR?JBANKA» 13

5. KRED?TS A/S «BALTIJAS TRANZ?TU BANKA» 15

SECIN?JUMI 17

IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS 18

PIELIKUMI 19

PIELIKUMU SATURS. 20

IEVADS

Parekss banka tika dibin?ta 1992.gad?. Jau 2001.gad? Parekss banka un

Parekss grupa kopum? ne tikai sasniedza ienes?guma rekordu, bet ar?
sasniedza teicamus darb?bas r?d?t?jus pla?? pied?v?to pakalpojumu spektr?,
pier?dot sevi k? neapstr?damu l?deri Latvijas finansu sektor?. [7.,3]

Parekss banka ir viena no liel?kajiem kreditoriem ne tikai Latvij?,
bet akt?vi darbojas ar? Lietuv? un Igaunij?. Jau 1994.gad? Parekss bank?
tika izveidota Kredit??anas da?a, kur? taj? laik? str?d?ja 4 cilv?ki, bet

1995.gad? tika izveidota L?zinga da?a. 1997.gad? banka piedal?j?s Parekss

L?zings (Latvij?) un Parex Lizingas (Lietuv?) dibin??an?, tika izveidota
kredit??anas noda?a Parekss bankas fili?l? Citadele.
Ваше мнениеCAPTCHA