Категория
Деньги и кредит
Тип
реферат
Страницы
25 стр.
Дата
22.04.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
438276.zip — 12.32 kb
  • kredots_438276_1.html — 33.21 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Latvijas Universit?te

Ekonomikas un vad?bas fakult?te

refer?ts

KRED?TI

R?ga 2002

SATURS

lpp.

Ievads________________________________________________________________3

1.Kred?ta b?t?ba________________________________________________________4

1.1.Kred?ta nepiecie?am?ba_________________________________________4

1.2.Kred?ta funkcijas______________________________________________5

1.3.Kredit??anas pamatprincipi______________________________________5

2.Kred?tu iedal?jums un
klasifik?cija________________________________________5

2.1.Kred?tu iedal?jums_____________________________________________5

2.2.Kred?tu veidi_________________________________________________6

2.3.Kred?tu
klasifik?cija___________________________________________11

2.4.Aizdevumi juridisk?m un fizisk?m person?m

_______________________12

Secin?jumi un priek?likumi______________________________________________14

Izmantot? literat?ra ____________________________________________________15

Banku sist?mas monet?rie r?d?t?ji ir tautsaimniec?bas noz?m?gs
indikators. Latvijas banku sektoram 2001.gads ir bijis veiksm?gs, jo ir
augu?i banku akt?vi, izsniegto aizdevumu apjoms, k? ar? bankas guvu?as
liel?ko pe??u kop? valsts neatkar?bas atjauno?anas.

2001.gad? banku akt?vi, sal?dzinot ar 2000.gadu, ir palielin?ju?ies,
k? ar? ?pa?i strauji ir palielin?jies aizdevumu apjoms.

Liel?kais izsniegto aizdevumu, k? ar? piesaist?to noguld?jumu apjoms

2001.gad? ir bijis priv?tuz??m?jiem un priv?taj?m finansu instit?cij?m.

2001.gad? visvair?k kredit?t? nozare bija tirdzniec?ba, k? ar? apstr?d?jo??
r?pniec?ba un finansu starpniec?ba, t.i., l?zinga, apdro?in??anas
komp?nijas, brokeru sabiedr?bas u.c.
Ваше мнениеCAPTCHA