Категория
История
Тип
реферат
Страницы
18 стр.
Дата
16.04.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
401874.zip — 14.26 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Прыватнаi
заснаванiе адукацiя

Iнстытут 
Прадпрымальнiцкаi Дзеiнасцi


                                                    
Кафедра гуманiтарны дысцiплiн

                                 


                                          
РЭФИРАТ

На тэму: Прыняцце
хрысциянства на Беларуси.

Выканау                         
МАЛЫ КАНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ Праверыу


Мiнск 2006 г.


                              
  
 Увядзенне
хрысцiянства

Духоунае i культурнае жыццё нашых продкау
цесна звязана са старадаунiмi вераваннямi i
культамi. Звесткi, сабраныя этнографамi, гiсторыкамi, фалькларыстамi i iншiмi даследчыкамi культуры Беларусь дазваляюць пад пластом познiх хрысцiянскiх
уяуленняу адшукаць рэшткi язычнiцкага светапогляду i магiчна-абрадавай npaктакi. Язычнiцтва (ад
царкоунаславянскага "языцы" - народы, чужаземцы) - прыняты у багаслоуi
i умоуна у гiстарычнай лiтаратуры тэрмiн,
якi абазначае старадаунiя вераваннi i
культы, што iснавалi да пашырэння т. зв. "вышэйшых" элiгiй-
хрысцiянства, iсламу i iнш.
Язычнiцтва — надзвычай шматгранная i
разгалiнаваная рэлiгiя. Яна уключае у сябе
розныя уяуленнi, iдэалагiчныя напластаваннi розных гiстарычных эпох. Для далёкага нашага продка маланка
азначала гнеу Перуна, набуханiе почкау на вярбе — прыход багiнi вясны. Камянi пад сахой сеяу чорт, у хаце гаспадарыу дамавiк.
Навокал чалавека дзейнiчалi сiлы, з
якiмi можна было жыць у згодзе, але якiя
трэба было слухацца, захоуваць табу, каб не парушаць згоду з навакольным светам.
3 прыняццем хрысцянства разумовы, духоуны, рэлiгiйны стан грамадства зазнау iстотныя змены. Хрысцiянства
было варожым язычнiцтву, як наогул варожыя рэлiгiйныя сiстэмы, калi адны
бari i святы не могуць саступiць месца iншым.
Ваше мнениеCAPTCHA