Категория
История
Тип
реферат
Страницы
6 стр.
Дата
08.08.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
26769.zip — 22.21 kb
  • vajna-1654-1667-goda-i-belarus_26769_1.rtf — 121.82 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Мiнiрстерство адукацыi РБ Администратор elis
М
i н i стэрства адукацы
i РБ
Установа адукацы i :
Брэсцк i дзяржа ўны тэхн
i чны ў н i
верс i тэт
ТЭМА РЭФЕРАТА:
«ВАЙНА 1654-1667 ГОДА I БЕЛАРУСЬ ».
Выкана ў :
студэнт I курса
эканам i чнага факультэта,
Навуковы к i ра ў
н i к:
Дацэнт Кавалёва Н.М.
Брэст 2002г.
У першай палове XVII ст. на Беларус
i паступова нарастала сацыяльная напружанасць. Незадаволе насць значнай частк i гараджан і сялянства сваво льствам “дзяржаўца”, цяжкім павіннасным рэжы мам, шырокім распаўсюджваннем адкупной сістэмы,
шматлікімі іншымі паборамі выяўлялася ў гэты пе-рыяд галоўным чынам у
розных формах пасіўнага супраціўлення. Да іх адносіліся разнастыйныя скаргі, якія шырокім патокам падаваліся ў адрас дзяржаў-най адміністрацыі альбо царкоўнах улад.
Яшчэ адным напрамкам сацыяльнай барацьбы з’ яў лялася супрацьстаянне бяднейшай часткі мяшчан з гарадскімі вярхамі.
Пераважнай формай пасіўнага супраціўлення феа далам і рэлігійнаму прыціску з’ яўляліся ўцёкі. Паме ры масавых адыходаў мяшчан і сялян у Рускую дзяржаву, дзе за Волгай адкрываліся бясконцыя не - асвоеныя
яшчэ землі, прынялі да 1643 г. Такі харак-тар,что кароль Уладзіслав
IV быў вымушаны патра-баваць ад адміністрацыі гарадоў і чыноўнікаў прыг-ранічных з Расіяй абласцей Беларусі тэрміновых мер па прадухіленню ўцёкаў.
Ў пачатку вясны 1648 г. Адбылося паўстанне на Ўкраіне. Вострая незадаволенасць сялянства, радаво-га казацтва, і гараджан Украіны палітыкай польскай Кароны, якая адкрыта палтрымлава свавольства і гвалт магнатаў і
шляхты, каталіцкага кліра, паслужыла ас-ноўнай прычынай успыхнуўшага
Ваше мнениеCAPTCHA