Категория
Прочее
Тип
конспект урока
Страницы
17 стр.
Дата
25.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
262587.zip — 17.74 kb
 • ukranska-mova-10-klas-proflnij-rven_262587_1.doc — 134 Kb
 • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
5.67  из 10
Оценок
30
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Українська мова

10 клас
(профільний рівень)
II семестр
<</table>№ уроку


Тема уроку


Кількість годин


Дата

Т №1 «Лексикологія української мови як учення про лексичний склад» (8 годин + 4 год. РЗМ).


65


Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми.


1
66

Розвиток зв’язного мовлення . Розмовне мовлення, сфера його використання, призначення, основні ознаки.


1
67


Стилістичне використання діалектизмів, просторічної лексики, етнографізмів, жаргонізмів, арготизмів, вульгаризмів у художньому та публіцистичному стилях. Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики.


1
68


Специфічно-професійна лексика. Терміни. Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні,літературознавчі терміни. Словник лінгвістичних термінів. Терміни в науковому стилі.


1
69

Розвиток зв’язного мовлення. Стаття в газету на морально-етичну тему (усно).


70

Розвиток зв’язного мовлення. Стаття в газету на морально-етичну тему (письмово).


1
71


Канцеляризми. Штампи. Стилістичне їх використання.


1
72


Причини порушень лексичних норм. Явище мовної інтерференції (русизми, полонізми).


1
73-74


Активна і пасивна лексика. Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Можливість відтворення духовної культури за архаїчною лексикою. Стилістична роль архаїчної лексики. Реактивація (відновлення) пасивної лексики, повторна активація.


2
75

Розвиток зв’язного мовлення. Фонетичні, інтонаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості розмовного мовлення.


1
76


Неологізми. Причини і шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та авторські неологізми. Стилістичні функції неологізмів. Нові слова у словниках.


1Т №2 «Фразеологія як розділ мовознавства» (8 годин + 2 год. РЗМ).


77


Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення. Фразеологічні словники і довідники.


1
78


Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології. Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки.


1
79


Прислів'я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст.


1
80

Розвиток зв’язного мовлення. Жанри розмовного мовлення.


1
81


Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.


1
82


Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології. Фразеологічні запозичення з інших мов.


1
83


Уживання фразеології у різних стилях. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників.


1
84

Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва (письмово).


1
85


Фразеологізми з професійної мови. Мовні кліше, штампи, складні найменування. Крилаті вислови.


1
86

Тематична контрольна робота №1


1Т №3 «Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників»
(3 години + 1 год. РЗМ).


87


Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники. Основні типи словників, особливості їх побудови. Енциклопедичні, лінгвістичні (одномовні, двомовні, перекладні) словники. Відмінність словникових статей у різних словниках.


1
88


З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596р.), «Лексикон» Памво Беринди (1627р.). Сучасні словники української мови. Українські електронні словники.


1
89


Стилістичні засоби лексикографії.


1
90

Розвиток зв’язного мовлення. Науковий стиль, сфери його використання, особливості. Основні ознаки наукового стилю: логічність, точність, абстрактність, узагальненість, об’єктивність викладу. Наукова метафорика.


1Т №4 «Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів»
(8 годин + 1 год. РЗМ).


91


Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними. Основа похідна і непохідна. Твірна основа та словотворчий формант. Синонімія словотвірних афіксів. Словотвірний тип і словотвірне значення.


1
92


Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні і неморфологічні. Стилістичне використання засобів словотвору. Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм.


1
93


Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, пере розклад, ускладнення. Сучасні тенденції в українському словотворі. Етимологія як учення про походження слів. Етимологічний словник.


1
94


Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.


1
95


Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою.


1
96


Основні способи творення дієслів, прислівників.


1
97


Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання. Особливості вживання осново- і слово- складання, абревіатур, їх правильна вимова.


1
98

Розвиток зв’язного мовлення. Підстилі наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний і науково-популярний та їх особливості.


1
99

Тематична контрольна робота №2.


1
Т №5 «Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови». (15 год. +3 РЗМ)


100


Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень.

Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа.


1
101


Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Взаємоперехід частин мови. З історії вивчення частин мови. Складні випадки правопису різних частин мови. Морфологічні засоби виразності мови. Морфологічні норми. Нормативне вживання форм слова.


1
102

Розвиток зв’язного мовлення. Основні жанри наукового стилю. Бесіди, дискусії, повідомлення на наукову тему. Структура текстів різних жанрів.


1
103


Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників.

Граматичні категорії іменника. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Словозміна іменників. Форми іменників О.в., М.в. з прийменниками на позначення руху у просторі. Н.в. іменників зі сполучниками як, мов, неначе.


1
104


Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни. Невідмінювані іменники. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні властивості.


1
105


Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини.


106


Особливості роду іменників, назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості форм числа іменників. Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного відмінка іменників. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні.


1
107

Розвиток зв’язного мовлення. План наукової статті, тези, тематичні виписки (письмово).


1
108


Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні.


1
109


Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Стилістична роль повних і коротких прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння. Словник епітетів української мови.


1
110


Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Наголошення відмінкових форм прикметників. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників.


1
111


Контрольний диктант.


1
112


Своєрідність займенника як частини мови. Співвідносність займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Стилістичні функції займенників. Синонімічні заміни особових займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Наголос у займенниках. Стилістичні функції займенника воно.


1
113


Словотвірні характеристики займенника. Правопис займенників. Написання заперечених неозначених займенників. Прономіналізація. Перехід займенників в інші частини мови.


1
114

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості конспектування. Читання наукової, науково-популярної статті. Переглядове, ознайомлювальне читання науково-популярної, довідкової літератури.


1
115


Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні), їх характеристика. Групи числівників за будовою. Наголос у числівниках. Синонімія числівників.


1
116


Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках. Синтаксичні функції числівників. Написання числівників і від числівникових слів (дванадцятиповерховий, десятимільйонний). Стилістична роль числівників.


1
117

Тематична контрольна робота №3


1Т №6 «Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови» (20 год. + 3 РЗМ)


118


Дієслово як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова. Функції дієслова в художньому стилі.


1
119


Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І-ІІ дієвідміни.


1
120


Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.


1
121


Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (закінчення).


1
122


Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення. Синонімія форм часу дієслів. Стилістичне вживання способових і часових форм дієслова.


1
123


Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні форми дієслів. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану дієслів.


1
124

Розвиток зв’язного мовлення. Написання доповідей, рефератів, анотацій, тез, рецензій з навчально-наукової проблеми. Спільне і відмінне між ними.


1
125


Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Стилістичні функції дієприкметників.


1
126


Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на –но, - то. Стилістичні функції безособових форм дієслова.


1
127

Розвиток зв’язного мовлення. Редагування. Інформаційна переробка наукових і науково-навчальних текстів.


1
128


Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості їх творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Стилістичні функції дієприслівників.


1
129


Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.


1
130


Контрольний твір.


1
131


Контрольний твір (закінчення).


1
132


Прислівник як частина мови: лексичні значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки. Правильне наголошування прислівників. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.


1
133


Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.


1
134


Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.


1
135


Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.


1
136


Частка, її функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.


1
137


Зв’язка. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.


1
138


Тематична контрольна робота №4


1
139

Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація (письмово).


1
140


Підсумковий урок.


1

Ваше мнениеCAPTCHA


Отзывы


 • Світлана

  Дякую, за хороший матеріал, сподіваюсь, знадобиться!!

  Рейтинг: 0
  Отзыв полезен?   Да  /  Нет

 • наталя

  сподіваюся це безкоштовно

  Рейтинг: 0
  Отзыв полезен?   Да  /  Нет

 • Наталя

  мені дуже потрібний такий матеріал зарання дякую

  Рейтинг: 0
  Отзыв полезен?   Да  /  Нет

 • оксана

  Варто познайомитись докладніше. Цікаво. Дякую за підібраний матеріал.

  Рейтинг: 0
  Отзыв полезен?   Да  /  Нет