Категория
История
Тип
реферат
Страницы
8 стр.
Дата
06.10.2008
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
26024.zip — 488.45 kb
  • tarix_26024_1.doc — 658 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
2
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОХИ ТЕХНИКИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ М. С. ОСИМЙ
КАФЕДРАИ "ФАНХОИ ГУМАНИТАРЙ"
РЕФЕРАТ
Мавзуъ: "Точикон дар асрхои XVI - XVIII"
Муаллими калони кафедра
Чумаев Б.
Донишчуи курси I
Факултаи энергетикй
гурухи "6547А"
Умаров НозимДушанбе – 2003
Наќшаи кор:
1. Мовароунањри асрњои XVI - XVIII
2. Љангу низоъњои феодалї дар асри XVI
3. Тољикон дар асрњои XVI - XVIIIТОЉИКОН ДАР АСРЊОИ XVI – XVIII
Дар асрњои XVI - XVIII ўзбекњои бодиянишин бо сардории Муњаммад Шайбонињои Мовароуннањри Марказї ва андаке баъдтар тамоми ќисмати боќимондаи давлати Темуриёнро забт намуданд. Давлат ва сулолаи нав бо номи таъсискунандаи худ – Шайбонї машњур гардид. Худи Шайбонихон аслан аз хонандаи Чингизхон буд. Боби ў, Абулхайрхон, дар асри XVI давлати пуриќтидори бодияви ташкил намуд. Ќавму тоифањои туркзабони муттањидкардаи ў аз аслу насабњои гуногун иборат буданд. Онњо дар пањноњои бекарони дашту сањрое, ки домони он аз поини дарёи Сир то Сибир рафта мерасид, њаёт ба сар мебурданд.
Душмани ашадии Темуриён дар ќисмати шимоли мамлакат моѓулњо ба шумор мерафтанд, ки Тошкентро маркази худ ихтиро карда буданд. Ваќте ки волии Бухоро бо ќўшуни худ ба тарафи Самарќанд равона шуд, Шайбонихон аз муњосира бархоста, ба муќобили ў шитофт ва дар роњ ин ќувваи аскариро торумор намуда, ба сўи Бухорои заифгардида њаракат кард. Аз муњосира њатто се рўз нагузашта аъёну ашроф ва рўњониён шањрро ба ў таслим намуданд. Гурўње саршохаи Темуриёни Осиёи Миёна Султон Алиро тарафдорї мекарданд, гурўњи дигар хешовандони вай - Бобурро ба Самарќанд даъват намуда, таслими шањрро ба ў ваъда медоданд.
Акнун њарифи асосии Шайбонихон шањзодаи љавони темурї, асосгузори
Ваше мнениеCAPTCHA