Категория
Деньги и кредит
Тип
реферат
Страницы
17 стр.
Дата
21.03.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
239473.zip — 9.23 kb
  • lozings_239473_1.html — 22.36 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

SatursIEVADS 41.L?zinga b?t?ba 52.L?zinga veidi 7

2.1.Finansu l?zings 7
2.2.Operat?vais l?zings 8

3.Latvij? pieejamie l?zinga veidi 9

3.1.Auto l?zings priv?tperson?m 9
3.2.EGO nomaksas l?zings priv?tperson?m 9
3.3.EGO nomaksas l?zinga karte priv?tperson?m 9
3.4.Nekustam? ?pa?uma l?zings 10
3.5.Auto l?zings uz??mumiem 10
3.6.EGO nomaksas l?zings uz??mumiem 10
3.7.Nekustam? ?pa?uma l?zings uz??mumiem 11
3.8.Iek?rtu l?zings uz??mumiem 11

4.L?zinga dar?jumu nosl?g?anas k?rt?ba 12

4.1.L?zinga l?gums 13
4.2.L?zinga samaksa 13

5.L?zinga priek?roc?bas un tr?kumi 14Secin?jumi 15Izmantot? literat?ra 16

Ievads

L?ZINGS IR VIENO?AN?S, KAS PAN?KTA STARP IZNOM?T?JU (?PA?UMA

?PA?NIEKU) UN NOMNIEKU (?PA?UMA NOM?T?JU), KAS DOD TIES?BAS IZMANTOT

KONKR?TU ?PA?UMU NOTEIKT? LAIKA PERIOD? K? ATL?DZ?BU PAR IEMAKS?TAJ?M

NAUDAS SUMM?M.

Viens no l?zinga popularit?tes pieaug?anas iemesliem ir fakts, ka to
var izmantot k? finans?juma avotu. Turkl?t, izmantojot l?zingu, uz??mums
var nodro?in?ties pret strauj?m izmai??m tehnolo?iju jom?, l?dz ar to tiek
samazin?tas izmaksas, kas saist?tas ar iek?rtu noveco?anos.

Studiju darba m?r?is ir analiz?t l?zinga b?t?bu un noz?mi
uz??m?jdarb?b?.

Studiju darba uzdevumi ir sekojo?i:

1. Dot ieskatu l?zinga b?t?bas raksturojum?.

2. Raksturot l?zinga veidus.

3. Izv?rt?t Latvij? pieejamos l?zinga veidus.

4. Raksturot l?zinga dar?jumu nosl?g?anas k?rt?bu.

5. Izv?rt?t l?zinga priek?roc?bas un tr?kumus.

6. Dot secin?jumus par darb? izvirz?to m?r?i.
Ваше мнениеCAPTCHA