Категория
Прочее
Тип
конспект урока
Страницы
14 стр.
Дата
10.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
187346.zip — 17.88 kb
 • 10-klas-proflnij-rven-semestr_187346_1.doc — 113.5 Kb
 • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
5.58  из 10
Оценок
43
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Українська мова
10 клас
(профільний рівень)
І семестр
<</table>
уроку

Тема

Дата

Примітки

Т № 1. Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні
(6 год. + 3 год. РЗМ)


1.


Основні функції мови: комунікативна, мислетворча, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Причини звуження функцій мови.


2.

Розвиток зв`язного мовлення № 1. Офіційне і неофіційне, публічне і не публічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування.


3.


Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовні обов`язки громадян. Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови.


4.


Культура усного і писемного мовлення, питання культури мовлення в оцінці видатних громадських діячів, учених, письменників. Словник-довідник з культури української мови.


5.

Розвіток зв`язного мовлення № 2. Особливості аудіювання (слухання). Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне) навчальне аудіювання тексту.


6.


Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення.


7.

Розвиток зв`язного мовлення № 3. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок.


8.


Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов`янських мов.


9.


Ознаки самобутності української мови. Спільні й відмінні риси української мови поряд з іншими слов`янськими мовами. Основні етапи формування і розвитку української національної мови.


10.

Контрольний диктант


11.


Поява писемності у східних слов`ян. Створення слов`янського алфавіту. Кирило і Мефодій, їх роль у становленні слов`янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку сучасних слов`янських систем письма. Види письма в період Київської Русі: устав, на півустав, скоропис.


12.


Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика» Мелетія Смотрицького ( 1619 р.) Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.)


13.

Розвиток зв`язного мовлення № 4. Особливості читання мовчки. Різновиди читання (переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне). Навчальне читання мовчки.


14.


Сучасний український алфавіт. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.

Т № 2. Українська мова як вища форма існування національної мови
(4 год + 2 год РЗМ)


15.


Форми існування мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).


16.


Поняття про українську літературну мову та її діалекти. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Український міський сленг. Мова села.


17.

Розвиток зв`язного мовлення № 5. Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Текстоутворювальні категорії. Закономірності побудови тексту.


18.

Розвиток зв`язного мовлення № 6. Докладний усний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.


19.


Поняття про стилістичну систему української мови ( стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті).


20.

Тематична контрольна робота № 1.

Тест. Контрольне читання мовчки.

Т № 3. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
(8 год. + 2 год. РЗМ)


21.


Місце фонетики та орфоепії в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза. Звук мовлення і фонема. Особливості реалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позиційний варіант фонеми.


22.

Розвиток зв`язного мовлення № 7. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування. Виступ на зборах, семінарах, конференції.


23.


Позиційні чергування приголосних звуків. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.


24.


Чергування [О] та [Е] з [І]

Чергування [О] , [Е] з нулем звука.


25.


Чергування [О] з [Е] після Ж, Ч, Ш, ДЖ та [Й]


26.


Чергування [Г] , [К], [Х] із [Ж], [Ч], [Ш] та [ З], [Ц], [С]


27.


Основні випадки чергування у-в; і-й;з-із-зі(зо)


28.


Асимілятивні. Дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.


29.


Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція. Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис. Ритмомелодика живого мовлення, художнього мовлення, використання орфоепічного словника.


30.

Розвиток зв`язного мовлення № 8. Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування. Дискусійне мовлення.

Т № 4. Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови
(4 год.)


31.


Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [г], сонорних [дж] і [дз], шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних ( уподібнення, спрощення), м`яких і пом`якшених, а також подовжених приголосних). Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.


32.


Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова ЗМІ, дикторів радіо і телебачення. Сценічна мова.

Причини відхилення від орфоепічних норм. Місце сім'ї в мовному вихованні особистості. Територіальні варіанти літературної вимови.


33.


Вимова деяких граматичних форм. Особливості вимови імен та по-батькові.

Інтонаційні особливості українського мовлення.

Смислорозрізнювальна функція інтонації.


34.


Наголос в української мові, його види (емфатичний, фразовий, логічний). Роль наголосу в розрізненні слів і їх форм. Наявність вільного рухомого наголосу в словах. Паралельне наголошування. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу. Тенденції українського мовлення на сучасному етапі.


35.

Тематична контрольна робота № 2

Тест.
Контрольне аудіювання.

Т № 5. Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів
(10 год. + 3 год. РЗМ)


36

Розвиток зв`язного мовлення № 9. Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювальне-реферативне та ін.


37.


З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціювальний. Характеристика написань за цими принципами. Основні орфографічні норми. Типові помилки, викликані відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі.


38.


Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо. Складні випадки правопису м'якого знака. Складні випадки правопису апострофа.


39.


Вживання великої букви. Лапки у власних назвах.


40.

Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.


41.

Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (закінчення).


42.


Написання складних слів разом, окремо, через дефіс.

Правопис складноскорочених слів.


43.


Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення слів.


44.


Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів. Історичний коментар до різних мовних явищ.


45.


Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм.


46.

Тематична контрольна робота № 3
Різнорівневі завдання

Т № 6. Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

( 13 год. + 3 год. РЗМ)47.


Слово як основа одиниця мови. Ознаки слова. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Походження і розвиток лексичного значення. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови.

Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів.

Лексичні норми. Вживання слова у відповідності з його лексичним значенням. Використання тлумачного словника. Стилістично забарвлені лексичні засоби мови. Поняття про конотацію. Оцінна лексика. Експресивна лексика.


48.

Розвиток зв`язного мовлення № 10. Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів. Написання тез, конспектів, анотацій, рефератів. Можливості комп'ютерних текстових редакторів.


49.


Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення ( метафора, метонімія, синекдоха). Відображення метафор, метонімій, синекдох у тлумачних словниках і текстах.


50.


Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів.


51.


Синоніми та їх види. Синонімічний ряд. Стилістичне забарвлення синонімів.


52.


Антоніми та їх види. Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон).


53.


Мовна надмірність (багатослів'я, плеоназм, тавтологія) мовна недостатність.


54.

Контрольний твір.


55.

Контрольний твір (закінчення).


56.


Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейских та східнослов'янских мовних спільностей. Українізми в лексичному складі інших мов (російської, білоруської, польської). Правильне й доцільне використання власне українських слів.


57.


Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. Причини і джерела лексичних запозичень. Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Нові іншомовні запозичення. Кальки. Варваризми. Правильне й доцільне використання запозичених слів.


58.


Поняття про старослов'янську мову, її ознаки, роль в розвитку української мови. Стилістична роль старослов'янізмів в мовленні.


59.

Тематична контрольна робота № 4

Тест.


60.

Розвиток зв`язного мовлення № 11. Основні аспекти культури мовлення: інформативність, нормативність.


61.

Розвиток зв`язного мовлення № 12. Комунікативні ознаки мовлення. Поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, правильність, чистоту, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови.


62.


Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією. Загальновживані слова. Лінгвокультуреми – слова з національно-культурним компонентом значення.Ваше мнениеCAPTCHA


Отзывы


 • уляна

  конспект 41 написання складних слів

  Рейтинг: 0
  Отзыв полезен?   Да  /  Нет

 • елена

  нужні конспекті

  Рейтинг: 0
  Отзыв полезен?   Да  /  Нет