Категория
История
Тип
реферат
Страницы
12 стр.
Дата
09.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
182828.zip — 17.29 kb
  • abvjashchjenne-nezalezhnasti-rjespubliki-belarus_182828_1.doc — 62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Тэма:
Абвяшчэнне незалежнасци Рэспублики Беларусь


1.
Крызiс СCСР як унятарнай дзяржавы. Паняцце дэкларацыi аб дзяржауным
сувяраняцеце БССР. Спроба Дзаржайнага перевароту у Маскве у жнiуне 1991г

У 1985г. КПСС разам
з Генеральным сэкратаром М.С. Гарбачовым выступiла iнiцiятарам правядзення рэфом,
якiя павiнны былi папярэдзиць далейшия пададзенне темпау эканамiчнага развiцця
краины.. Курс на перабудову (паскораннае эканамiчнага развiцце, дэмакратызацiя
савецкай грамадскай жiзнi i г.д.) быу необходным. Аднак жаданне каманды
М.С.Гарбачова захавать пры гэтым иснуючую палiтычную сiстэму абмяжоувала
эфектыунасць рэформ i як рэзультат, гэта прывяло к поунаму краху савецкай
таталiтарнай сiстэмы.

Тольки пад
нацискам шiрокай грамадкасци, перш за усе iнтелегенцii, улады пайшлi на рэформы
у палiтычнай сiстэме. Iменно з гэтай мэтай прадугледжавалася правесцi выборы у
Саветы розных узроуняй, но ужо з удзелам большага
чысла кандыдатау. У 1988г. XIX партыйная конференцiя прапанавала праект
констытуцыйнай рэформы, ажыццяйленне якой магло прывесцi к усталяванню у краине
двухузроуневай прадставiцельнай сiстэмы i пасады прэзiдэнта з шырокiмi
паунамоцтвами. Прапаноувая гэтую рэформу палiтычнай сiстэмы, жадали адчыниць,
па-першае, дзверы съезда прыхильникам перабудовы, по-другое, з дапамогай зъезда
i прэзiдэнта пераадалиць супрацьдзеянне кансерватыунага Полiтбюро ЦК КПСС, якi
не зауседы была прыхильникам палiтыки М.С.Гарбачова i яго прыхильникау-лiбералау.
Рэформа вызвала крытыку як кансерватарау, так i радыкалау, яких узначальвау
Б.Ельцiным, так як, ни была, нi прямой, нi роуной, к таму ж сканцэнтрвала шмат
улады у руках прэзiдэнта. У агульнагистарычным сэнсе прычыны распаду СССР заключалися у тым, што ен
з пачатку свайго заснавання уяулял сабой утварэнне, якое трымалася на
усеуладдзи КПСС. Яе падзенне абумовила развал СССР.
Ваше мнениеCAPTCHA