Категория
История
Тип
реферат
Страницы
4 стр.
Дата
05.07.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
124045.zip — 26.89 kb
  • ltaraturnyja-publcystychnyja-tvory-jak-gstarychnyja-kryncy_124045_1.rtf — 142.81 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Наталья
БЕЛАРУСК I
ДЗЯРЖАЎНЫ УНИВЕРС I
ТЭТ
кафедра гісторыі Беларусі
РЭФЕРАТ
на тэму:
« Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы»
МИНСК, 2008
Неабходна адрозн i
ваць л i
таратурныя творы як г i
старычныя крын i
цы i
крын i
цы па г i
сторы i
л i
таратуры (у якасц i як
i х могуць выступаць
i рэчавыя помн
i к i
, i
i ншыя в i ды п
i сьмовых крын
i ц).
Творы л i таратуры, дзе мастацкая форма не менш i
стотная, чым сам змест, як i
помн i
к i
публ i цыстык
i (для як i
х характэрна перавага палем
i чных функцый) займаюць асабл
i вае месца сярод г
i старычных крын
i ц. Яны не стольк
i дакументальна ф
i ксуюць падзе
i , кольк i
адлюстроўваюць эмоцы i
, адчуванн i
, роздум аўтараў аб пэўных падзеях
i з'явах. Л i
таратурныя i
публ i
цыстычныя творы маюць першаступеннае значэнне для вывучэння г i сторы
i культуры,
i дэалог ii
. Яны могуць служыць i
служаць таксама ц i
кавай для г i
старычнай навук i
крын i
цай узнаўлення сацыяльна-пал i
тычнай карц i
ны эпох i
, да якой яны адносяцца.
Безумоўна, л i таратурныя творы рознай эпох i
характарызуюць розныя рысы, на працягу часу змянялася
i i
х роля як г i
старычных крын i
ц. У разв i
цц i
ўсходнеславянскай л i
таратуры ( i
беларускай у прыватнасц i
) гэта прыкладна так i
я ўмоўныя перыяды: XI
Ваше мнениеCAPTCHA