Категория
Информатика
Тип
методичка
Страницы
31 стр.
Дата
05.03.2010
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
117177.zip — 124.1 kb
  • ekonomchna-nformacja_117177_1.doc — 474.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ЗА КУРСОМ«СИСТЕМИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
Автори: Валерій Анатолійович Лахно, Павло Петрович ПалагноРедактор В.А. ЛахноОригінал-макет П.П. ПалагноПідписано до друку
Формат 60х84 1/16. Папір офсетна. Гарнітура Times.
Друк офсетний. Усл. печ. л. 2 .
Тираж 100 экз. Видав. № 215 . Замовлення № 71-16 . Ціна договірна.
Видавництво Луганського національного аграрного університету91000, м. Луганськ.
УДК 519.21.(075.8).
Системи оброблення економічної інформації (методичні вказівки до курсового проектування студентів спеціальності 6.050100 – Економічна кібернетика) /Автор: Лахно В.А., Палагно П.П. – Луганськ: ЛНАУ, 2005.- 40 с.
Методичні вказівки покликані допомогти студентам в виконані курсового проекту з курсу “Системи оброблення економічної інформації”.
Подано навчально-методичне забезпечення до курсового проектування, що розкривають технологічні та організаційні питання проектування автоматизованих економічних систем, зміст і правила оформлення документації. Наведено інструктивний матеріал для кожного етапу курсового проектування АІС. Програмування частин автоматизованої системи здійснюється у середовищі Delphi, C++Builder, VB
.
Автор: В.А. Лахно, к.т.н., доц.
П.П. Палагно, ас.
Відповідальний за випуск: І.М. Кукса, к.е.н., доц.
Рецензент: Леви Л.І. д.т.н., проф. Луганського національного аграрного університетуЗМІСТ1. Цілі курсового проектування. 44. Зміст курсового проекту та його обсяг 65. Зміст пояснювальної записки. 106. Вказівки щодо оформлення та захисту курсового проекту15Додаток А23Додаток Б24Додаток В26Приклади вхідних даних до курсового проекту30Вхідні дані до індивідуального завдання до курсового проекту32Вхідні дані до індивідуальногоВаше мнениеCAPTCHA