Категория
История
Тип
реферат
Страницы
12 стр.
Дата
07.07.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112888.zip — 18.2 kb
  • vkl-acjenka-dzjarzhau-u-belaruskaj-gistoryjagrayii_112888_1.rtf — 148.72 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ol Admin
ВКЛ: ацэнка дзяржау у беларускай г i сторыяграф ii
План
1. Уступ
2. Канцэпцы i паходжання ВКЛ
3. Заходнеруск i я i
л i тоуск i
я земл i перад уваходжаннем у склад ВКЛ
4. Склад ВКЛ
Заключэнне
Спіс выкарыстанай літаратуры
Уступ
ВКЛ была дзяржавай, якая была створана як аб’ яднанне розных
дзяржау, насельництва было прадстаулена розным народами и вераиспаведаннем. Адметнай рысай дзяржау якия уваходзили у ВКЛ было жаданне князей заствацца незалежными и самастойными на маленькай тэрыторыи, но пры гэтым мець ахову ад знешних пагроз. ВКЛ па свайму складу было полиэтничнай моцнай и вяликай дзяржавай сярэдневечча.
Гэта дзяржава было створана у час феадальнай раздробленасци и мижусобных войн памиж феадалами , на тэрыторыи заходнеруских и литоуских зямель , якия гарманична дапауняли
друг друга : закходнеруския земли прынесли з сабой – кансалидацыю замель, а литойския земли – палитычную стабильнасць.
1 . Канцэпцы i паходжання ВКЛ
Згодна традыцыйнай (л i тойскай) канцэпцы i у тварэнне ВКЛ падавалая выключна як вын i к захопу л iтоу
цам i заходнеруск i
х зямель i i х гвалтойнага далучэння да Л i тойскай дзяржавы. Фактар знешняй л i тойскай агрэс ii у гэтым працэссе абсалютызавауся. Л i тва выступала у
якасц i варожай дзяржавы, якая с i
лай збро i захап i
ла руск i я земл i .
Ролю аб’ яднальнага цэнтра русск i х княствай традыцыйная г i старыяграф i я замацойвала за Маскоуск i м княствам, якое знаходз
i лася у складзе Уладз i м
i рскага. Тут была « сапрау дная» Русь, якая, памацнейшы, уступ i ць у барацьбу з варожай Л i твой за старажыткую спадчыну.
Далучэнне дробных княствай да самкойск i х
Ваше мнениеCAPTCHA