Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
решение задачи
Страницы
11 стр.
Дата
20.02.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
111647.zip — 36.54 kb
  • buxgalterskij-oblk_111647_1.rtf — 833.51 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Практична робота
Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.
Назва статті Сума
Основні засоби 258964
Статутний фонд 268451
Матеріали 24568
Паливо 5689
Розрахунки по оплаті праці 4589
Готова продукція 5469
Розрахунки з постачальниками 2356
Розрахунковий рахунок 12561
Розрахунки з підзвітними особами, кредит 257
Короткотермінова позика 29000
Відповідь на завдання:
На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток.
Дата (рік, місяць, число) Коди
Підприємство за ЄДРПОУ 01
Територія
за КОАТУУ
Форма власності
за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса
БАЛАНС
на _____01січня_________ 2004р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1 2 3 4
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 258964
первісна вартість 031
знос 032 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 258964
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
Ваше мнениеCAPTCHA