Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
10 стр.
Дата
05.08.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1040240.zip — 7.2 kb
  • analz-balansu-ta-fnansovo-zvtnost-vat-energopostachalna-kompanija-zakarpattjaoblenergo_1040240_1.html — 22.53 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работыРічна фінансова звітність Коди Дата 31.12. 2007 Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство «Енергопостачальна компанiя»Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529 Територія за КОАТУУ 2124884801 Форма власності за КФВ 30 Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024 Галузь ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI за ЗКГНГ 11170 Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 40.10.5 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума Адреса: Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57
Баланс на 31.12. 2007 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи:  - залишкова вартість 010 2 44  - первісна вартість 011 168 219  - накопичена амортизація 012  (166)  (175) Незавершене будівництво 020 20955 31904 Основні засоби:  - залишкова вартість 030

/>

/>

 - первісна вартість 031

/>

/>

 - знос 032  (226804)  (240822) Довгострокові біологічні активи:  - справедлива (залишкова) вартість 035  - первісна вартість 036  - накопичена амортизація 037  (0)  (0) Довгострокові фінансові інвестиції:  - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040  - інші фінансові інвестиції 045 185 220 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 1268 1358 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 194927 205521 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 5197 8259 Поточні біологічні активи 110 Незавершене виробництво 120 Готова продукція 130 Товари 140 7 8 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  - чиста реалізаційна вартість 160 251733 245478  - первісна вартість 161 251733 245478  - резерв сумнівних боргів 162  (0)  (0) Дебіторська заборгованість за рахунками:  - за бюджетом 170 4666 3130  - за виданими авансами 180  - з нарахованих доходів 190  - із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 889 1475 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти:  - в національній валюті 230 529 698  - в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 3313 3268 Усього за розділом II 260 266334 262316 III. Витрати майбутніх періодів 270 Баланс 280 461261 467837 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 31151 31151 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 192497 194816 Резервний капітал 340 141 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -71087 -71156 Неоплачений капітал 360  (0)  (0) Вилучений капітал 370  (0)  (0) Усього за розділом I 380 152561 154952 II. Забезпечення наступних виплат та платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Сума страхових резервів 415 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 Відстрочені податкові зобов’язання 460 Інші довгострокові зобов’язання 470 Усього за розділом III 480 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 9100 8000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 286672 289973 Поточні зобов’язання за розрахунками:  - з одержаних авансів 540 6085 6520  - з бюджетом 550 2041 2517  - з позабюджетних платежів 560  - зі страхування 570 1289 1593  - з оплати праці 580 3110 3647  - з учасниками 590 111 230  - із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 292 405 Усього за розділом IV 620 308700 312885 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 461261 467837 Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 «Фiнансовi результати». Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержанi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод. Керівник Ковач Василь Iллiч Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенович

 
Ваше мнениеCAPTCHA