Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
23 стр.
Дата
10.07.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1036838.zip — 13.3 kb
  • oblk-sobvartost-produkc-roslinnictva_1036838_1.html — 55.54 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


--PAGE_BREAK--засновувати об’єднання та брати участь в об’єднаннях і з іншими

суб’єктами підприємницької діяльності;

створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

Створені АТ філії і представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які

належать АТ, керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням АТ.

Засновником АТ є Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області.

Акціонерами можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції АТ в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку папери.

Акціонери мають право:

брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;

обирати і бути обраними до органів управління АТ, які визначені у розділі 8 цього Статуту;

брати участь у розподілі прибутку АТ;

отримувати інформацію про діяльність АТ у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ;

вільно розпоряджатися акціями, які їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

Усі акціонери АТ повинні бути занесені до реєстру акціонерів АТ. У разі ліквідації АТ акціонери мають право отримати частину вартості майна АТ, пропорційну вартості належних їм акцій АТ. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

Акціонери АТ зобов’язані:

додержуватися вимог установчих документів АТ, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів АТ;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ;

виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Статутний Фонд АТ становить 615190 (шістсот п’ятнадцять сто дев’яносто) гривень, і який поділено на 2460760 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень.

АТ має право змінювати збільшувати або зменшувати розмір статутного Фонду.

Розмір статутного фонду після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом

випуску нових акцій;

обміну облігацій на акції;

збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного Фонду АТ приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і внутрішніми нормативними актами АТ.

Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом;

зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій;

зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і внутрішніми нормативними актами АТ і набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру. Зменшення статутного Фонду при наявності заперечень кредиторів АТ не допускається.

АТ випускає акції на весь розмір статутного Фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Акціонери АТ без обмежень можуть розпоряджатися акціями АТ, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

Прибуток АТ утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку АТ сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні АТ.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів АТ.

АТ створює:

резервний Фонд;

фонд виплати дивідендів;

фонд коштів, що спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва;

інші фонди, що створюються за рішенням вищого органу АТ.

Резервний фонд АТ використовується для покриття витрат пов’язаних з відшкодуванням збитків, та незапланованих витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5 відсотків чистого прибутку АТ до досягнення необхідного розміру. Рішенні про використання коштів фонду приймається Правлінням АТ. Резервний фонд АТ створюється у розмірі не менше 25% статутного фонду АТ.

Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку АТ. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього Фонду затверджується вищим органом АТ за поданням Правління АТ.

Кошти з Фонду виплачуються акціонерам пропорційно по загальної вартості належних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином згідно з порядком, визначеним проспектом, емісії акцій чи рішенням Правління АТ.

Фонд коштів, що спрямовується на розвиток і вдосконалення виробництва Формується шляхом відрахування 30% від чистого прибутку.

Управління АТ здійснюють:

вищій орган АТ — Загальні збори акціонерів;

Спостережна рада;

Правління АТ;

ревізійна комісія.

Земля – це продукт природи і тільки в процесі виробничої діяльності людей вона стає засобом виробництва. Земля при правильному її використанні не зношується і не виходить з виробничого процесу, а навпаки її якість покращується.

Виробниче значення і використання землі різноманітне тому, що ґрунти за своїм призначенням поділяються на сільськогосподарські і несільськогосподарські. Землі сільськогосподарського призначення – це ділянки землі, які постійно використовуються для сільськогосподарських цілей. До них входять:

рілля – це ділянки землі, які щорічно використовуються для вирощування сільськогосподарських культур;

до сінокосів відносять землі, які спеціально відводяться для вирощування сіна;

пасовища – це ділянки землі покриті травою і призначені для випасу тварин;

багаторічні насадження – це ділянки землі, зайняті суспільними, культурними посадками плодово-ягідних, технічних і інших насаджень, від яких продукція надходить на протязі декількох років.

Таблиця 2.1. – Склад і структура земельних угідь ВАТ „Якимівський АГРОС”

Угіддя
Ваше мнениеCAPTCHA