Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
10 стр.
Дата
04.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1015919.zip — 5.55 kb
  • zhurnal-gospodarskix-operacj-shaxova-ta-saldovo-oborotna-vdomst-balans-ta-zvt-pro-fnansov-_1015919_1.html — 20.82 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы

Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з бухгалтерського обліку


студентки групи ОАз-4-06

Дзенглюк Людмили Іванівни

Викладач

Рибчинська Людмила Анатоліївна

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ — 2010 р.


Завдання

1 За наведеними в таблиці 2 операціями скластижурнал господарських операцій

2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях таскласти бухгалтерські записи

3 Скласти шахову відомість за синтетичнимирахунками

4 За даними синтетичних та аналітичних рахунківскласти сальдово-оборотну відомість за місяць

5 Скласти баланс підприємства на початок та кінецьперіоду відповідно до П(С)БО 2 «баланс»

6 Скласти Звіт про фінансові результати згідноП(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»


Таблиця 1. Залишки порахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн.

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства Сума Рахунок Основні засоби по первинній вартості 355451,3 101 Знос основних засобів 167304,9 131 Нематеріальні активи 573,9 121 Знос нематеріальних активів 172,6 132 Капітальні інвестиції 1021,1 151 Заборгованість перед Пенсійним фондом 420 651 Заборгованість перед фондами 101,5 652 Виробничі запаси 35735,4 201 — сировина та матеріали 3980 Незавершене виробництво 1846 231 Довгострокові фінансові інвестиції 22635,1 141 Готова продукція 1584,40 260 Товари 73,5 280 Векселі одержані 941,7 162 Отримані від покупців аванси 1022,4 631 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 21142,6 371 Відстрочені податкові активи - 171 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 6540,7 641 Векселі видані - 511 Інша поточна дебіторська заборгованість 51070,9 377 Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги 333 Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 356,6 372 Резерв сумнівних боргів 7992,9 381 Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах 5128,7 671 Поточний рахунок 7280,5 311 Витрати майбутніх періодів 332,3 391 Забезпечення виплат відпусток - 471 Каса 1,2 301 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 104426,8 441 Заборгованість з позабюджетних платежів 72,5 611 Резервний капітал 7025,5 431 Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб 15 372 Заборгованість по довгострокових кредитах банків 501 Заборгованість підприємства по нарахованих податках 5011,4 611 Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги 2383,7 631 Відстрочені податкові зобов'язання 3068,6 541 Статутний капітал 69795,4 401 Короткострокові кредити банків 47478,3 601 Додатковий капітал 82907,9 421 Нарахована заробітна плата 2289,1 661

Скластижурнал операцій




Ваше мнение



CAPTCHA