Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
76 стр.
Дата
04.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1015901.zip — 33.69 kb
  • porjadok-skladannja-fnansovo-zvtnost_1015901_1.html — 188.2 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


--PAGE_BREAK--Рельєф території рівнинний. Під час ґрунтоутворення на рівнині сформувалися чорноземи звичайні, для більшості яких характерна солонцюватість. Звичайні чорноземи мають високий вміст калію. Внесення мінеральних та органічних добрив в ПОСП „Нива" є однією з умов підвищення родючості ґрунту.

Загальна земельна площа підприємства становила до 2004 року 1386 га. а в 2004 вона становить 1371 га. Для кращого ознайомлення з діяльністю господарства важливо розглянути і проаналізувати розміри виробництва за останні три роки діяльності (табл.2.1).

Дані таблиці вказують, що ПОСП „Нива" є середнім за розмірами господарством в Первомайському районі, адже майже всі показники розмірів виробництва приблизно такі ж як у середньому по приватним господарствам району.

Таблиця 2.1. Визначення розміру виробництва в ПОСП „Нива" Первомайського району

Так, вартість валової продукції сільського господарства в співставних цінах 2000 року збільшилось в порівняні з 2003 роком на 710,1 тис. грн. Грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції теж збільшилась на 15%, що є позитивним моментом. Середньорічна чисельність працюючих з кожним роком зменшується. За рахунок виходу з господарства деяких пайовиків розмір сільськогосподарських угідь в 2004 році в порівняні з 2002 роком зменшився на 1,1%.

Середньорічна вартість основних виробничих засобів збільшилась на 1%, а середньорічне поголів’я худоби на 40% в порівняні з 2002 роком.

Отже, як бачимо, господарство середнє за розмірами виробництва, що є умовою ефективного ведення рослинництва і тваринництва, раціонального використання робочої сили і техніки.

Важливо під час дослідження економічної характеристики підприємства значну увагу приділити визначенню спеціалізації підприємства. Оскільки, спеціалізація вказує на основні та допоміжні галузі виробництва, якими займається ПОСП, питому вагу кожної з них та окремих видів продукції.

Спеціалізацію визначимо за допомогою розміру та структури грошової виручки від реалізації продукції, які розраховані в таблиці 2.2

Аналіз даних таблиці 2.2 показує, найбільш питому вагу серед реалізованої продукції сільськогосподарського виробництва за останні три роки в господарстві займає рослинництво — 93,2%, а тваринництво лише 6,9% виручки. Найбільш питому вагу, а саме 52,5%, займає реалізація зернових культур, від реалізації соняшника за три роки отримано 30,8% виручки. Від реалізації продукції скотарства 3,54% (61,1 тис. грн.), свинарства 3,1% (53,6 тис. грн.).

Визначивши структуру від реалізації продукції, включаючи промисловість, видно, що 82% (1717 тис. грн.) отримано від реалізації сільськогосподарської продукції, з них 76,4% (1601,1 тис. грн.) отримано від продажу продукції рослинництва, 5,5% — тваринництва. Продаж промислової продукції займає 3,6% виручки. Оплата виконаних робіт та наданих послуг сягає 14,4%.

З вище проведеної характеристики можна зробити висновок, що спеціалізація ПОСП „Нива" зерново-технічна, оскільки саме ця галузь приносить найбільшу суму виручки.

Таблиця 2.2. Розмір та структура грошової виручки від реалізації продукції у ПОСП „Нива" Первомайського району

Земля — основний і незамінний ресурс сільськогосподарського виробництва, одне з найважливіших складових ресурсного потенціалу аграрного формування, який, крім землі, включає трудові ресурси, основні і оборотні засоби.

Завдання аналізу земельних ресурсів полягає в тому, щоб всемірно сприяти найповнішому і най ефективному використанню земельних угідь при постійному нарощуванні природної родючості й недопущені шкоди навколишньому середовищу. Розроблені за результатами аналізу рекомендації мають забезпечувати повне й високоефективне використання усіх угідь незалежно від призначення і рівня їх освоєння.

У процесі аналізу визначають такі показники: одержано на 1 га оброблювальних земель валової продукції в спів ставних цінах 200 року, валового доходу від сільського господарства, прибутку від реалізації продукції с. — г. призначення. Розглянемо наведені показники в таблиці 2.3

Таблиця 2.3. Показники ефективності використання земельних угідь в ПОСП „Нива" Первомайського району

Аналізуючи дані таблиці 2.3, ми спостерігаємо, що в 2004 році порівняно з 2002 роком відбулися зміни. В 2004 році валової продукції с. — г. на 1 га збільшилось на 88,8% порівняно з 2003 роком. Валового доходу від с. — г. і прибутку від реалізації на 1 га з кожним роком зменшується, що є негативним моментом.

Загалом, підприємство раціонально використовує земельні угіддя.

Трудові ресурси — основний елемент виробництва і головна виробнича сила.

Для характеристики забезпеченості сільськогосподарського підприємства трудовими ресурсами розраховується навантаження земельних угідь і умовних голів ВРХ на середньорічного працівника. Дані наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Забезпеченість та використання трудовими ресурсами в ПОСП „Нива" Первомайського району

Отже, як бачимо, забезпеченість господарства трудовими ресурсами низька і причому в 2004 році навантаження збільшується на одного середньорічного працівника, це викликане зменшенням середньорічної чисельності працівників, що сприяє збільшенню навантаження, Причому з кожним роком на одного середньорічного працівника припадає все менше прибутку, що є негативним моментом. Все це викликає зниження забезпеченості ПОСП „Нива" трудовими ресурсами.

Загалом в господарстві трудові ресурси використовуються повністю і раціонально.

Оскільки розвиток сільськогосподарського виробництва значно залежить від рівня забезпеченості матеріально — технічними ресурсами, то необхідно провести аналіз ефективності використання основних виробничих фондів.

Визначимо економічну ефективність використання основних виробничих фондів в ПОСП „Нива". Дані наведено в таблиці 2.5

Таблиця 2.5. Економічна ефективність використання основних засобів в ПОСП „Нива" Первомайського району

З аналізу показників ефективності використання основних засобів можна зробити висновок, що показник фондовіддачі у 2004 році порівняно з 2003 роком підвищився і склав 0,58 грн., тобто на одиницю основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення припадає 58 коп. валової продукції, тоді як в 2003 році лише 31 коп. Такі зміни відбулися за рахунок значного збільшення в звітному році вартості валової продукції. А, оскільки, показник фондомісткості обернений до попереднього, то, зрозуміло, що він в 2004 році зменшився до 1,69 грн. Негативним явищем є те, що в звітному році на одиницю основних виробничих фондів припадає збиток.

Отже, як бачимо, господарство малозабезпечене основними виробничими фондами які вже значно зношені і потребують оновлення.

В умовах ринкової економіки дуже важливою є оцінка стану господарської та фінансової діяльності.

Баланс має надзвичайно велике практичне значення для проведення економічного аналізу та інформаційного забезпечення зовнішніх і внутрішніх споживачів, відображає фінансовий стан і результати господарської діяльності господарства. Тому за даними балансу проводять аналіз стану і структури майна і джерел його утворення наявності власних і обігових коштів, обліку їх стану, розрахунків з дебіторами і кредиторами платоспроможності підприємства, визначають його фінансову звітність.

Проведемо аналіз балансу ПОСП „Нива" Первомайського району. Дані балансу для аналізу приведемо в таблиці 2.6

З аналізу складу і структури майна ПОСП „Нива" можна зробити висновок, що сукупні активи на кінець 2004 року збільшились на 17 тис. грн. Це збільшення виробничих запасів на 5 тис. грн. (0,1%), готової продукції на 4 тис. грн. (0,1%), дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 84 тис. грн.

За рахунок зменшення основних засобів на 11 тис. грн. (0,9%), тварин на вирощуванні та відгодівлі на 37 тис. грн. (1,4%), незавершеного виробництва на 7 тис. грн. (0,3%), дебіторської заборгованості на 18 тис. грн. (0,74%), грошових коштів на 2 тис. грн. (0,03%), зменшилась вартість майна на 75 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в структурі майна ПОСП „Нива" на початку 2004 року займали необоротні активи, тобто 74,7%, а найменшу — оборотні активи — 25,2%. На кінець 2005 частка необоротних активів в загальній вартості майна господарства знизилась на 0,9%, проте на 0,9% зросла питома вага оборотних активів.

Таблиця 2.6. Аналіз складу і структури майна ПОСП „Нива" Первомайського району

Збільшення виробничих потужностей підприємства відбувається в результаті надходження, придбання і будівництва об’єктів за рахунок власних і позичкових коштів, аналіз співвідношення яких розкриває його фінансовий стан (таблиця 2.7).

Можна зробити висновок, що у складі джерел власних і позичкових коштів найбільша частка на початок 2004 року належить власним коштам, тобто 80,1%, коли позикові кошти склали 19,8%, на кінець 2004 року ситуація не змінилась найбільшу питому вагу займали власні кошти 81,0%, які збільшились за рахунок нерозподілених прибутків на 1,4%, а позикові зменшились на 0,9% за рахунок зменшення зобов’язань із внутрішніх розрахунків на 1,2%.

Таблиця 2.7. Аналіз складу і структури власних і позичкових коштів вкладених у активи ПОСП „Нива" Первомайського району

    продолжение

--PAGE_BREAK--Важливу роль займає дослідження фінансового стану підприємства, а саме стійкості та ліквідності. Фінансова стійкість визначається системою показників з відповідним нормативом.

Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продавати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань. Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів і короткострокової заборгованості. Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов’язань з наявністю ліквідних коштів.

Показники визначаються на підставі даних форми № 1 фінансової звітності (баланс). (Додаток А) Дані показники розраховані для ПОСП „Нива" і наведені в таблиці 2.8

Таблиця 2.8. Динаміка показників фінансового стану ПОСП «Нива» Первомайского району

Коефіцієнт фінансування показує скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних. Так на початок 2004 року на 1 грн. власних коштів припадало 0,24 грн. залучених, а на кінець — 0,23. На кінець року показник зменшився на 0,013, оскільки на кінець року в господарстві зросли зобов’язання та зріс розмір власного капіталу.

Коефіцієнт автономії показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, характеризує можливість підприємства до виконання зобов’язань і незалежність від позикових джерел. Як ми бачимо розраховані показники більші ніж передбачено нормативом, питома вага власного капіталу в ПОСП „Нива" займає більшу частину.

Коефіцієнт стійкості обернений до коефіцієнта фінансування і показує скільки власних коштів припадає на 1 грн. залучених.

На кінець року в господарстві власних коштів, що припадають на 1 грн. більше на 0,23, це означає, що господарство частково самофінансується.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати корострокову заборгованість. В господарстві цей показник дуже низький (0,003), так як на балансі обліковується незначна частка готівки порівняно з поточними борговими зобов”язаннями.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових пасивів. По господарству цей показник склав на кінець року 0,4 або на 0,2 збільшився протягом року.

Коефіцієнт покриття характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів. На початок 2004 року коефіцієнт склав 1,2, а на кінець незначно збільшився до 1,3, все одно коштів не вистачає для погашення боргів.

Коефіцієнт маневреності зменшився на 0,074.

Отже, можна зробити висновок, що в ПОСП „Нива" нормативна фінансова стійкість.

В цілому протягом року намітилась тенденція до незначного покращення деяких показників. Та все ж таки платоспроможність господарства ще досить низька, оскільки коефіцієнт абсолютної ліквідності відносно низький.

Дослідивши характеристику ПОСП „Нива" Первомайського району можна зробити висновок, що розташування вигідне, господарство середнє за розмірами виробництва, спеціалізація зерново-технічна, підприємство раціонально використовує земельні угіддя, трудові ресурси використовуються повністю, але негативним є те, що малозабезпечене основними виробничими фондами, фінансовий стан добрий, підприємство є стійке та самостійне.

Ваше мнениеCAPTCHA