Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
26 стр.
Дата
21.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1009196.zip — 17.31 kb
  • zashita-informacii-metody-i-obekty_1009196_1.html — 64.35 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅÀÃÅÍÑÒÂÎ ÏÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ

Ãîñóäàðñòâåííîåîáðàçîâàòåëüíîåó÷ðåæäåíèå

âûñøåãîïðîôåññèîíàëüíîãîîáðàçîâàíèÿ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

ÈÍÑÒÈÒÓÒÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕÍÀÓÊ ÈÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Êàôåäðàîáùåéèíôîðìàòèêè

ТЕРЕХИНА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀßÐÀÁÎÒÀ ÏÎÄÈÑÖÈÏËÈÍÅ

 

«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍ АЯ БЕЗОПАСНОСТЬ »


ИНФОРМАЦИОННАЯВОЙНА И

 

ИНФОРМАЦИОННАЯБЕЗОПАСНОСТЬ


ÝÊÑÒÅÐÍÀ2 ÃÎÄÀÎÁÓ×ÅÍÈß (4-Õ  ËÅÒÍÅÃÎÑÐÎÊÀÎÁÓ×ÅÍÈß)

 

ÃÐÓÏÏÀ Á(èíôîðìàöèîííàÿñôåðà)

Íàó÷íûéðóêîâîäèòåëü

 ïðåïîäàâàòåëü

Корякин

Ìîñêâà

2005


ПЛАН

         ВВЕДЕНИЕ                                                                                                 3

                1. Информационнаябезопасность человека и общества                                  4

           2.Технические средства охраны объектов и защиты от утечки информации  6

                   2.1.Противодействие наблюдению в оптическом диапазоне           7

                   2.2.Противодействие подслушиванию                                              8

2.3. Защита отэлектромагнитных наводок                                     12

           3. Традиционные методызащиты информации                                    15

                   3.1.Идентификация и аутентификация                                            16
Ваше мнениеCAPTCHA